Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Siuntion meritaimenjoki tyydyttävässä tilassa myös vuonna 2015
12.07.2016

Siuntion meritaimenjoki tyydyttävässä tilassa myös vuonna 2015

Siuntion meritaimenjoki tyydyttävässä tilassa myös vuonna 2015

Siuntionjoen vesistön jätevesikuormittajien osuus kokonaiskuormituksesta oli pieni. Kokonaiskuormituksen vähentäminen hyödyntää myös joessa vielä esiintyvää meritaimenkantaa, jonka elvyttämiseen on viime aikoina ryhdytty.

Siuntionjoen vesistö on yksi luonnontilaisimmista Etelä-Suomen rannikkoon laskevista jokivesistöistä. Suuri osa Siuntionjoesta on Natura-aluetta, jossa esiintyy mm. alkuperäistä, uhanalaista taimenta ja EU-direktiivillä suojeltua vuollejokisimpukkaa. Siuntionjoen vesistöalue sijaitsee Lohjanharjun eteläpuolella Lohjan, Vihdin, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueella. Siuntionjoen vesistö on luontaisesti rehevä ja vesistön tila on pääasiassa tyydyttävä.

Siuntionjoen vesistöön kohdistuu erilaisia ympäristöpaineita, josta merkittävintä on hajakuormitus. Vuosi 2015 oli keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi, mikä ylläpiti tavanomaista suurempia virtaamia ja sen myötä mm. ravinnehuuhtoumia sekä latvapurojen että joen pääuoman valuma-alueilla. Siuntionjoen veden laatua tarkkaillaan pistekuormittajilla myönnettyjen ympäristölupien velvoittamana ja siten vesistön tilasta saadaan säännöllisesti ajanmukaista tietoa. Tarkkailussa ovat mukana Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus, Skanska Infra Oy:n Muijalan toimipaikka, Nuorisokoti Pikku-Nummela ja Kirkkonummen Aktiivikeskus / KN Keskus OÜ. Lisäksi tarkkailussa ovat mukana alueen kaikki kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella ja vapaaehtoisena tarkkailijana Suomen Sokeri Oy. Tutkimukset suorittaa Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry yhteistarkkailijoiden toimeksiannosta.

Pistemäisen kuormituksen eli jätevesikuormituksen osuus on ollut jo parina viime vuosikymmenenä pieni ja pienentynyt edelleen vuosi vuodelta. Suurin osa pistemäisestä kuormituksesta kohdistuu Risubackajoen–Karhujärven alueelle. Sinne ohjataan Vihdin kunnan Nummelan taajaman jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet. Vuonna 2015 Nummelan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos oli erinomainen, edustaen laitoksen historian parasta tasoa. Risubackajoessa mitatun typen määrä on vähentynyt viime vuosina, mutta pitoisuus on vielä luonnontilaa suurempi. Alueen kuormittuneisuutta kasvattaa hajakuormitus, joka lisää mm. veden sameutta, fosforipitoisuutta ja bakteeripitoisuutta tulva- ja sadekausina. Risubackajoen veden laatu on vesistöalueen heikoin. Kirkkonummen Aktiivikeskuksen / KN Keskuksen kuormitus ei erottunut Karhujärveen laskevassa Harvså-joessa. Aktiivikeskus on toiminut pakolaiskeskuksena viime vuoden elokuusta lähtien.

Lohjan Munkkaan suunnalla Rosk’n Roll Oy Ab:n jätekeskuksen puhdistamolla puhdistetut kaatopaikkavedet ja alueelta kertyvät muut vedet ohjataan purkuojaan. Purkuojasta vedet virtaavat Kirkkojokeen ja sitä kautta Siuntionjoen pääuoman keskiosaan. Munkkaan jätekeskuksen jätevesikuormitus on pienentynyt merkittävästi 2000-luvulla. Veden kuormittuneisuus on edelleen suurta purkuojassa, mutta kuormitusvaikutukset peittyvät suurimmaksi osaksi jo Kirkkojoen latvoilla alueen voimakkaaseen hajakuormitukseen.

Siuntionjoen keski- ja alaosan järvet Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ovat kaikki hyvin reheviä. Näiden järvien ravinnepitoisuudet olivat vuonna 2015 keskimääräisiä. Syvimpien järvien Tjusträskin ja Vikträskin alusveden happitilanne oli kesällä heikko kuten yleensäkin. Matalan ja vesimassaltaan hyvin sekoittuvan ja hapettuvan Karhujärven alusveden happitilanne oli parempi. Joen alaosan järvien lähivaluma-alueelta voi suurten valumien aikaan huuhtoutua lisäkuormitusta veteen heikentäen veden laatua Pikkalanjoessa. Pikkalanjoen vedet päätyvät Pikkalanlahden merialueelle ja rannikkovesiimme.

Siuntionjoen meritaimenkanta on tuoreessa tutkimuksessa todettu säilyneen joessa alkuperäisenä ja elinkelpoisena. Se tieto jo yksistäänkin kannustanee yhdessä toimimaan tämän eteläisen Suomen rannikkoalueen kenties upeimman joen puolesta, toivoo vesistötutkija Aki Mettinen.

Kuva: Vesinäytteenotossa Tjusträsk-järvessä, ©Luvy ry, Arto Muttilainen.

Julkaisu:
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015


Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Aki Mettinen
vesistötutkijapuh
0195682957
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
12.07.2016
Viimeksi muokattu
12.07.2016
Teemat: luvy, vesientila