Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Suomen ensimmäinen haukikosteikko Hiidenvedelle
25.04.2019

Suomen ensimmäinen haukikosteikko Hiidenvedelle

Suomen ensimmäinen haukikosteikko Hiidenvedelle

Tänä keväänä Hiidenvedelle rakennettiin kolme kosteikkoa, joista yhden suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisenä tavoitteena vesiensuojelun ohella oli hauen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen.

Kosteikkoja on totuttu rakentamaan valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta pidättämään tai parantamaan vesilintujen viihtyvyyttä. Kalaston vaatimuksia kunnostustoimissa ei sitä vastoin ole riittävästi osattu ottaa huomioon, vaikka järven kunnostamisessa petokalakantojen vahvistaminen onkin tärkeää.

Kuva: Kosteikko kasvittuu kesän kuluessa ja tulevina vuosina on mielenkiintoista seurata kuinka hauet ottavat kosteikon lisääntymisalueekseen. Haukikosteikko voidaan tyhjentää vedestä ja näin siellä syntyneet hauen poikaset siirtyvät kasvamaan järveen.

Haukikosteikko suunniteltiin ja toteutettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Suomen vapaa-ajan kalastajat ry:n haukitehdas -hankkeen yhteistyönä. Hauen lisääntymisvaatimukset huomioivassa kosteikossa on kevättulvan valtaamaa rantamatalaa, sopivaa kasvillisuutta ja avattava pato, mistä hauen poikaset lasketaan veden mukana järveen.

”Kosteikon kasvittuminen ottaa oman aikansa, mutta tulevina vuosina on mielenkiintoista seurata kuinka hauet ottavat kosteikon lisääntymisalueekseen. Kosteikko vaatii hieman hoitoa ja seurantaa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kosteikkoon muodostuu sopiva kasvillisuus eikä isosorsimo saa vallattua kosteikon matalia alueita, missä haukien on suunniteltu keväisin molskivan.” pohtii kosteikon suunnitellut Esko Vuorinen Silvestris Oy:stä.

Hiidenveden kalaston parantamiseksi erityisesti haukikannan vahvistaminen on tärkeää, sillä Hiidenveden petokaloista juuri hauki on eniten kärsinyt järven säännöstelystä, kuormituksesta ja rantakasvillisuuden muutoksesta. Hauki käyttää kutualueinaan matalia luontaisia tulvarantoja. Sopivat kutualueet ovat vähentyneet, kun luontainen keväinen tulviminen on estynyt. Myös rantakasvillisuus on muuttunut. Isosorsimo on Hiidenvedellä erittäin voimakkaasti lisääntynyt vieraslaji. Voimakaskasvuisena se on syrjäyttänyt varsinkin tulvarantojen sarakasvustoja, joilla on merkitystä mm. hauen kutualueina.

Umpeenkasvu tukkii kutualueita ja ylitiheä vesikasvillisuus haittaa kalojen liikkumista.

”Hauella on tärkeä rooli tasapainoisen kalastorakenteen ylläpidossa, ja se hillitsee osaltaan myös rehevöitymistä. Sitä paitsi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä.” sanoo Janne Antila SVK:sta.

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kartoitettiin ja tutkittiin vuonna 2013 hauen lisääntymisalueita ja selvityksen tuloksena todettiin, että hauen kutualueet ovat muuttuneet laajoilta alueilta huonosti tai kokonaan lajin lisääntymiseen soveltumattomiksi. Useimmissa tapauksissa on kyse tulvan alle jäävän vyöhykkeen kasvillisuuden tiivistymisestä etenkin isosorsimon runsastumisen myötä.

Helmikuussa järjestetyssä Hiidenvesi-illassa myös tutkija FT Tommi Malinen, Helsingin yliopistosta nosti esiin erityisesti petokalakantojen vahvistamisen Hiidenveden kalakantojen hoidossa. Hiidenveden kalaston tila vaihtelee järven eri alueiden välillä. Esimerkiksi järven itäisillä altailla kalasto on vain välttävässä tilassa, kun särkikalat muodostavat merkittävän osan kalan biomassasta, kertoi Malinen.

”Kalaston huomioiminen kosteikkorakentamisessa ja haukitehdasajattelu tuo uuden näkökulman Hiidenveden monitavoitekosteikkojen rakentamiseen ja sille haluamme antaa jatkossa nykyistä suuremman merkityksen. Isosorsimon vaivaamia rantoja Hiidenvedellä riittää ja rantojen hoitoon tarvitaan myös entistä laajempaa yhteistyötä” – toteaa hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä LUVYsta.

  

Kuva: Hiidenveden rantaan rakennettu haukikosteikko suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Suomen vapaa-ajan kalastajien haukikosteikko -hankkeen kanssa. Kosteikon suunnittelusta vastasivat Esko Vuorinen Silvestris Oy:stä (vasemmalla) ja Janne Antila SVK:sta (oikealla).

Lisätietoa haukitehtaista löytyy osoitteesta: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö
puh 04577507727
juha-pekka.vaha@luvy.fi


Janne Antila
Kalatalousasiantuntija
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
045-630 4280
janne.antila@vapaa-ajankalastaja


Lähettäjä
LUVY
25.04.2019
Viimeksi muokattu
25.04.2019