Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Lohikalat Karjaanjokeen

Lohikalat Karjaanjokeen

Karjaanjoen vesistö on Uudenmaan suurin ja kalataloudellisesti merkittävin vesistöalue. Mustionjoki, joksi kutsutaan vesistön Lohjanjärven alapuolista osaa, oli aikoinaan myös merkittävä vaelluskalajoki: se oli Suomenlahteen laskevista lohijoista toiseksi suurin. Mustionjoen kautta merilohet ja taimenet pääsivät tuolloin nousemaan Lohjanjärveen, Hiidenvedelle ja niiden yläpuolisiin vesistöihin aina latvoille saakka kunnes vaelluskalojen nousu estettiin voimallisella vesirakentamisella 1900-luvun alkupuoliskolla.

Patojen rakentamisen johdosta vaelluskalakannat taantuivat ja tuhoutuivat: vesistön alkuperäinen lohikanta kuoli sukupuuttoon 1950-luvulla. Taimen elää pieninä paikallisesti lisääntyvinä populaatioina vesistön latvaosissa. Lohen sukupuutto ja taimenkantojen voimakas taantuminen yhdessä elinympäristön ja veden laadun heikkenemisen kanssa ovat estäneet myös Karjaanjoen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen lisääntymisen, sillä niiden elinkiertoon kuuluu toukkavaihe lohikalojen kiduksissa. Tästä huolimatta Mustionjoessa on yhä Suomen eteläisin ja merkittävä, joskin vanha ja ilman suojelutoimia sukupuuttoon kuoleva, raakkupopulaatio.

Vesirakentaminen, vesien rehevöityminen ja tulvahaitat heikentävät merkittävästi vesistön ja sitä ympäröivän maan virkistys- ja käyttöarvoja. Vesiekosysteemin hyvä ekologinen tila sitä vastoin nostaa sekä vesistön että ympäröivän maan virkistys- ja käyttöarvoa edistäen myös Länsi-Uudenmaan alueen taloutta. Suomi on liittyessään Euroopan yhteisöön sitoutunut edistämään vesistöjen saattamista hyvään tilaan vesipuitedirektiivin mukaisesti.

Vesistön tilan parantaminen edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista kunnostustyötä vuosikymmenten ajan. Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisiossa 2021 esitetään toimenpiteet, joihin Karjaanjoen vesistössä valuma-alueineen tulee ryhtyä. Vesistövision toteutusta ohjaa rahoittajista sekä alueen vesienhoidon asiantuntijatahoista koostuva ohjausryhmä ja työtä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Vision toteuttamiseen on saatu ja haetaan rahoitusta useista eri lähteistä. Merkittävimmät vision tavoitteita edistävät rahoitukset ovat EU-rahoitusta saanut FRESHABIT-hanke ja Hiidenveden kunnostus -hanke.