Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Karta 2 / kartta 2

Flatubäcken (nedre loppet finns på karta 3)

Flatubäcken hör inte till Natura 2000 -området. Bäcken får sin början i sjön Flatun och från skogsdiken. Vattnet är rätt klart. Längs med bäcken finns ett nästan 400 meter långt avsnitt där vattnet forsar eller är strömt. Här förekommer även en del grus på bottnen, vilket är ypperligt för öring. I forsen finns det dock ett hinder för vandrande fisk. Flatubäcken sträcker sig, som en uträtat dike, igenom vida åkerlandskap och rinner ut i nordvästra Kyrksjön igenom ett videsnårsområde, som ligger vid stranden. Längs med fåran växer det ställvis vide och unga, lövträdsdominera bestånd. Under torra år kan Flatubäcken torka. Bäckens fåra går främst igenom lerjordar.

Vid Stämpelbrons åkrar sluttar Flatubäckens strandkanter. Man rekommenderar här en kort skyddszonssträcka. Böle-Smedsbys åkerdal är tidvis vattensjuk.

Vid bäckens utlopp finns ett potentiellt lämpligt ställe för våtmark (3C, beskrivningen finns i samband med karta 3)

2A Lövträdsdominerad liten holme (natur) 0,19 ha

I den östra delen av ett vidsträckt åkerlandskap finns en lövträdsdominerad blandträdskulle, vars norra del är berggrund. Trädbeståndet, som domineras av björk, håller på att växa till sig och är gammalt. Kullen är en värdefull rastplats för fåglar, där den ligger i det vida åkerlandskapet.

Skötsel: Holmens trädbestånd bibehålls och sköts genom gallringar. De större träden gynnas. Slyet röjs.

 


 

Flatubäcken (alajuoksu kartalla 3)

Flatubäcken ei kuulu Natura 2000 -alueeseen. Se saa alkunsa Flatun-järvestä ja metsäojista ja on melko kirkasvetinen. Siinä on lähes 400 m pitkä koski- ja virtaosuus, myös taimenelle soveltuvaa soraikkoa on jonkin verran. Koskessa on kuitenkin nousueste. Flatubäcken halkoo suoristettuna laakeita peltoaukeita ja laskee Kirkkojärveen rantapajukon kautta luoteesta. Uoman varressa kasvaa paikoin pajukkoa ja lehtipuuvaltaista nuorta puuta. Vähäsateisina vuosina Flatubäcken on vaarassa kuivua. Flatubäcken virtaa pääasiallisesti savimailla.

Stämpelbron kohdalla pelto-osuudella Flatubäckenin reunat viettävät, joten kohteeseen suositellaan suojavyöhykettä lyhyellä osuudella. Böle-Smedsbyn peltolaaksossa on laajalti ajoittain vedenvaivaamia peltoaloja.

Puron suussa on mahdollinen paikka kosteikolle (3C, kuvaus kartan 3 kohteissa).

2A Lehtipuuvaltainen saareke (lumo) 0,19 ha

Laajan peltoaukean itäosassa on lehtipuuvaltainen, sekapuustoinen saareke, jonka pohjoisosa on kallioperäinen. Puusto on varttuvaa ja koivuvaltaista, ei erityisen iäkästä. Peltoaukean linnuille saareke on hyvä levähdyspaikka.

Hoito: Saareke säilytetään puustoisena ja hoidetaan harvennuksin, suurimpia lehtipuita suosien. Vesakon poisto.