Hankkeet ympäristön suojelun ja ympäristöterveyden puolesta

Hankepalvelut

Etusivu :: Hankepalvelut :: Lohikalat Karjaanjokeen :: Lohjanjärven säännöstely

Karjaanjoen säännöstelyn kehittäminen

Lohjanjärven säännöstelyluvan lupamääräykset eivät nykyisellään mahdollista kaikissa vesitilanteissa järkevää säännöstelyä. Säännöstely on nykyisellään sidottu kalenteriin ja lupamääräysten muuttamisella voi olla mahdollista tasoittaa virtaamavaihteluita Mustionjoessa sekä turvata paremmin Lohjanjärven virkistyskäytön kannalta sopivat vedenkorkeudet.

Säännöstelyn tarkastelutyö on tehty Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Työtä ohjasi ja rahoitti ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Uudenmaan ympäristökeskuksen, Raaseporin, Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin ja Lopen kunnat, Koskienergia Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Säännöstelyn tarkastelua koskeva raportti on valmistunut.

Selvityksessä tarkastellaan Lohjanjärven nykyisten säännöstelymääräysten toimivuutta erilaisissa vesitilanteissa. Laskennassa on otettu huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin Lohjanjärven lisäksi Hiidenveden, Punelian ja Vaskijärven säännöstelykäytäntöjä.

Työssä simuloitiin säännöstelymuutoksia Karjaanjoen vesistössä. Laskenta tehtiin Syken vesistömallijärjestelmään pohjautuvalla simulointimallilla, joka voidaan modifioida yksittäiselle vesistölle suhteellisen pienellä työmäärällä. Tarkastelussa oli pakollisen kalenteriin sidotun kevätkuopan muuttaminen joustavammaksi ja erilaiset vesitilanteet paremmin huomioon ottavaksi, loppukesän vedenpinnan tason nostaminen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä kylvökauden aikaisten juoksutusten pienentäminen peltojen vettymisen välttämiseksi.

Laskennassa tarkasteltiin ensin viittä yksittäistä vuotta, joiden tulosten perusteella määritettiin Lohjanjärven säännöstelyohjeisiin tehtävät muutokset. Muutetuilla säännöstelyohjeilla laskettiin vedenkorkeudet ja juoksutukset vuosijaksolle 1961–2016. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkasteltiin vuosijaksolla 2010–2039.

Säännöstelyn kehittäminen sisältyy osana vesistöalueen kuntien Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa solmimaan Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisioon.