pohjavesi

Pohjavesien pilaantumisen ehkäisy

LUVY tarjoaa toiminta-alueellaan monipuolisia pohjavesiasiantuntijapalveluja ja jakaa eri toimijoille tietoa pohjavettä uhkaavista toiminnoista ja tarvittavista suojelutoimenpiteistä. Pohjavesitarkkailujen lisäksi tarjoamme:

Pohjaveden laatuun ja muodostumiseen liittyvät palvelut

 • pohjaveden laadullisen ja määrällisen tilan selvittäminen ja tarvittavat lupahakemukset
 • pohjavesialueiden riskien hallinta

Pohjavesialueiden riskien hallinta

 • pohjaveden laatua ja määrää uhkaavien riskitoimintojen kartoitus
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinta ja päivitys
 • pohjavedenottamoiden riskienhallinta ja toiminnan turvaaminen

Pilaantuneisuuden ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden arviointi

 • pohjaveden pilaantuneisuustutkimusten riittävyyden arviointi
 • asiantuntija-apu maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksissa
 • pilaantuneen pohjaveden puhdistusmenetelmien soveltuvuuden arviointi kohdekohtaisesti
 • asiantuntija-apu pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistushankkeiden toteutuksessa

Pohjavesivaikutusten arviointi ja asiantuntijalausunnot

 • pohjavesivaikutusten arviointi eri toimintojen ympäristövaikutusselvityksissä
 • pohjavesien suojelua edistävien asiantuntijalausuntojen laadinta mm. kaavoitus-, rakentamis- ja kunnostushankkeissa