pohjavesi

Pohjaveden laatu

Pohjaveden laadun fysikaalis-kemialliset analyysit ovat tärkeä osa yksittäisiä tutkimuksia ja laajempia seurantoja. Yleisimpiä pohjavesistä tutkittavia laatuominaisuuksia ovat:

 • sähkönjohtavuus
 • pH eli happamuus
 • väri
 • sameus
 • alkaliteetti
 • kemiallinen hapen kulutus
 • kokonaisfosfori
 • kokonaistyppi
 • nitraatti- ja nitriittityppi
 • ammoniumtyppi
 • happipitoisuus
 • rauta
 • mangaani
 • sulfaatti
 • kloridi
 • koliformiset bakteerit ja Escherichia coli
 • haitta-aineet kuten raskasmetallit, öljyhiilivedyt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja torjunta-aineet

Kaivoveden analyysitulkki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.