pohjavesi

Pohjavesitarkkailut

LUVY seuraa pohjavesien laatua. Pohjaveden tarkkailupalveluitamme ovat

  • tarkkailuohjelmien laadinta
  • tarkkailujen ja tutkimusten toteutus sekä raportointi
  • havaintoputkien asentamisen suunnittelu ja toteutuksen valvonta
  • pohjavesialueen yhteistarkkailu
  • pohjaveden laadun ennakoiva seuranta

Pohjaveden laadun tarkkailu perustuu useimmiten lakien, säädösten ja lupien muodostamiin velvoitteisiin tai se voi olla vapaaehtoista. Ns. velvoitetarkkailuja ovat esimerkiksi vesilaitosten ja vedenottamoiden veden laaduntarkkailu ja vedenkorkeuksien seuranta, ympäristölupavelvollisten laitosten pohjavesitarkkailu, soranottoalueiden maa-aineslupien mukainen pohjavesiseuranta sekä pilaantuneiden maa-alueiden pohjavesien tarkkailu.

Pohjavesiseurannan laajuus ja toteutustapa voi vaihdella pohjavesialueen yhteistarkkailuna toteutettavista tarkkailuista yksittäisten tarkkailupisteiden pohjavedenpintojen korkeustasomuutosten seuraamiseen. Teemme tarvittaessa pohjaveden tarkkailusuunnitelman ja toteutamme tarkkailun asiakkaan haluamassa laajuudessa näytteenotosta analysointiin ja raportointiin.