pohjavesi

Pohjaveden laadun ennakoiva seuranta

Vesilaitokset tarkkailevat ottamon raakaveden ja vesijohtoverkostoon johdettavan veden laatua vedenottoluvan lupamääräysten mukaisesti ja terveysviranomaisten määräysten perusteella. Veden laadun muutoksia on seurattava, jotta laitoksen raakavettä voidaan tarvittaessa käsitellä siten, että se täyttää talous- ja vesijohtovedelle asetetut laatuvaatimukset.

Pohjaveden laadun ennakoiva seuranta tarkoittaa sitä, että pohjaveden laatua tarkkaillaan vedenottamon vaikutusalueella myös pumppauspisteitä ympäröivällä pohjavesialueella.

Vesilaitoksen jakaman talousveden laadun turvaamiseksi pohjaveden laadun ennakoiva seuranta pohjavesialueella on erittäin tärkeää. Tällöin seurattavat haitta-aineet on mahdollista havaita ennen kuin ne ovat kulkeutuneet vedenottamolle. Vedenottamoiden lähialueella on usein toimijoita, joiden käyttämät kemikaalit ja muut haitalliset aineet voivat pohjaveteen joutuessaan muodostaa uhan raakaveden käytölle.