vesistö

Tutkimuspalvelut

Etusivu :: Tutkimuspalvelut :: Vesistötutkimus

Vesistötutkimus

Vesistötutkimus tuottaa tietoa järvien, jokien ja muiden sisävesien sekä rannikkovesien (merialueiden) tilasta. Muutosten havaitsemiseksi seurannan tulee olla riittävän kattavaa ja pitkäjänteistä. Luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia saadaan, kun tarkkailun toteuttaa alan ammattilainen.

LUVY tutkii ja seuraa vesistöjen tilaa sekä laajoina yhteistarkkailuina että pienempinä erillistarkkailuina. Lisäksi suoritamme kertaluonteisia vedenlaadun tutkimuksia.

Merkittävä osa vesistötutkimukseen liittyvistä näytteitä otetaan yhdistyksemme näytteenottopalveluna ja näytteet analysoidaan laboratoriossamme.

Vesistötutkimuksen menetelmät

Veden laadun fysikaalis-kemiallinen seuranta on tärkeä osa yksittäisiä tutkimuksia ja laajempia seurantoja. Aiemmin vesistöjen ja rannikkovesien tutkimusalueita myös luokiteltiin laadullisesti veden fysikaalis-kemiallisen tilan perusteella. Biologinen seuranta tarkoittaa esimerkiksi kasvillisuus-, kalasto-, ja pohjaeläintutkimuksia. Nykyisin vesistöjä ja rannikkovesiämme luokitellaan pääasiassa niiden ekologisen tilan perusteella, jossa huomioidaan vesistön muuttunut luonnontila.

Vesistöjen velvoitetarkkailut ja vapaaehtoinen tarkkailu

Merkittävä vastuu vesien tilan muutosten seurannasta on vesien kuormittajilla, joilla on ympäristöluvassaan velvoite seurata toimintansa ympäristövaikutuksia. Vesien tilaa seuraavat myös useat eri viranomaiset joko määräysten velvoittamina tai vapaaehtoisesti resurssiensa puitteissa. Erittäin tärkeää vesiensuojelutyötä tekevät paikalliset asukkaat toimiessaan vesien suojelemiseksi joko yksin tai esim. järvikohtaisten vesiensuojeluyhdistysten kautta.