vesistö

Biologinen seuranta

Vesistötutkimuksessa biologisella seurannalla tarkoitetaan pintavesien ekologisen tilan seurantaa, jossa mittareina ovat vesikasvillisuus, pohjaeläimet, kalasto ja kasviplankton. Biologinen seuranta antaa tietoja järvien, virtavesien, erilaisten pienvesien ja rannikkovesien eliöyhteisön monimuotoisuudesta eli biodiversiteetistä. Pintavesien eliöyhteisöjen pitkäaikaisella seurannalla pyritään havaitsemaan vesien laadun alkavat ja jo tapahtuneet muutokset.

EU-vesipuitedirektiivin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmistoiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella, jolloin muutosta verrataan alkuperäiseen vesien tilaan tai vastaaviin vertailuoloihin. Pintavesien osalta luokitus on nykyään ekologinen, eli perustuu pääasiassa biologiseen tutkimustietoon. Biologiset tutkimukset ovat EU-vesipuitedirektiivin myötä tulleet voimakkaasti mukaan veden laadun seurantaan fysikaalis-kemiallisten tutkimusten rinnalla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on tehnyt biologisia tutkimuksia jo 1970-luvulta lähtien. Vahvuuksiamme ovat erityisesti vesikasvillisuuteen, pohjaeläimiin sekä kalastoon ja kalastukseen liittyvät tarkkailututkimukset.