labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab

LUVYLab Oy Ab

Kontaktiuppgifter

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2015.

Vårt laboratorium betjänar privata och företagskunder. Till vår kundkrets i kommunerna hör bl.a. hälsoskyddsmyndigheter samt vatten- och avloppsverk. Vi erbjuder

  • analyser av vatten-, livsmedels-, avförings- och inomhusluftsprov
  • provtagningstjänster
  • tjänster med anknytning till egenkontroll, se noggrannare under miljöhälsovård

Vi analyserar prov enligt behov med både fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analysmetoder. Vårt laboratorium undersöker

  • vattenprover: prov av hushålls-, avlopps-, badstrands- och bassängvatten samt grundvatten och vattendrag
  • livsmedelsprov, foderprov
  • hygienprov (från livsmedelslokaler, slakterier och produktionsutrymmen)
  • inomhusluftsprov, material- och ytprov med anknytning till boendehälsa
  • salmonellaundersökningar av animaliska prov

Vårt laboratorium sköter om testningsverksamhetens bästa möjliga kvalitet så, att kundernas behov tillfredsställs och tilliten mellan kunden och laboratoriet bibehålls. Kundernas uppdrag behandlas opartiskt i laboratoriet. Grunden till all kundservice är en god växelverkan och en flexibel service som motsvarar kundernas krav. Undersökningarna utförs i den omfattning kunden önskar, så effektivt som möjligt och i rätt tid inom utsatta tidsfrister. För undersökningarna används ändamålsenliga metoder och förfaringssätt, vilket försäkrar att resultaten och slutledningarna är rätta och tillförlitliga.