Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Laxfiskarnas vandring i Svartån undersöks i maj
24.04.2017

Laxfiskarnas vandring i Svartån undersöks i maj

Laxfiskarnas vandring i Svartån undersöks i maj

Endast en lyckad vandring nedströms möjliggör, att de fiskar som utplanterats som yngel samt de naturligt förekommande fiskarna, kan ta sig ut till havs för att äta. Det är viktigt att veta hur de fiskar, som försöker ta sig nedströms, beter sig för planerandet av konstruktionerna för de nedströms vandrande fiskarna.

Genom den undersökning, som Västra Nylands vatten och miljö rf, Naturbruksinstitutet och Kala- ja vesitutkimus Oy förverkligar, får man information om dödligheten bland de fiskyngel, som vandrar nedströms i Svartån samt uppgifter om deras beteende ovanför kraftverksdammarna. Byggandet av fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs kraftverksdammar inleds redan detta år och planeringen av de övre kraftverken vid Åkerfors och Svartå fortsätter. Man har beaktat fiskarnas vandring nedåt förbi kraftverken vid den allmänna planeringen och tillståndsansökan, men de egentliga konstruktionerna för vandringen nedåt planeras under våren 2017.

”Man kan dra nytta av de telemetriundersökningar, som man nu utför, då man planerar konstruktionerna, som kan underlätta fiskarnas vandring nedström samt då man uppskattar hur dessa kommer att fungera”. – Konstaterar Juha-Pekka Vähä, från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Man har ute i världen byggt många olika konstruktioner för att underlätta vandringsfiskarnas vandring nedströms, men i Finland är inte nedvandringskonstruktionerna rutin i projekt där man försöker rehabilitera vandringsfiskstammarna och man har inte heller i Finland undersökt de olika tekniska lösningarnas inverkan på hur de nedströms vandrande fiskarnas klarar sig. Trots, att de faktorer som inverkar på fiskarnas dödlighet, i stort sett är de samma, kan de hydrauliska förhållandena och de mekanismer, som bidrar till dödligheten, vara även mycket olika i olika stora åar och dammar.

”Kraftverkens inverkan på dödligheten bland vandringsfiskyngel har i Finland närmast undersökts i stora älvar såsom Uleälv och Kemi älv. Vid kraftverksdammar i mindre åar har man i Finland inte just alls undersökt den yngeldöd, som kraftverken förorsakar, trots att det är just de små kraftverken som till antalet är de flesta. På basen av gjorda undersökningar kan kraftverkens omedelbara inverkan på dödligheten variera allt från noll till fler tiotals procent” berättar Teppo Vehanen vid Naturresursinstitutet.

Man behöver täckande forskningsdata gällande kraftverksdammarnas nedvandringslösningar, som siktar på förutom klargörandet av dödligheten även på planeringen av olika tekniska lösningar samt en uppskattning av inverkan av dessa.

”Endast en lyckad vandring nedströms möjliggör, att de fiskar som utplanterats som yngel samt de naturligt förekommande fiskarna, kan ta sig ut till havs för att äta. Det är viktigt att veta hur de fiskar, som försöker ta sig nedströms, beter sig för planerandet av konstruktionerna för de nedströms vandrande fiskarna. Det fakta, som man får genom undersökningarna i Svartån har även ett nationellt intresse med tanke på, att de på flera håll planeras och byggs fiskvägar.” konstaterar Petri Karppinen från Kala- ja vesitutkimus Oy, som ansvarar för planeringen av konstruktionerna.

Projektet förverkligas genom projektet ”De nedströms vandrande fiskarnas dödlighet och förbättrandet av fiskens möjligheter att överleva i Svartån”, som finansieras, som ett samarbete mellan projektet Freshbit LIFE IP och Egentliga Finlands NTM-central.

 

Tillägsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
Västra Nylands vatten och miljö rf
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi, 045 7750 7727


Avsändare
LUVY
24.04.2017
Senast ändrat
24.04.2017