Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Bäcken är även ett vattendrag, vid vars strand avloppssystemen läggs i skick!
11.06.2018

Bäcken är även ett vattendrag, vid vars strand avloppssystemen läggs i skick!

Bäcken är även ett vattendrag, vid vars strand avloppssystemen läggs i skick!

Avloppsrådgivningens fältsäsong på glesbygden börjar för tionde gången

LINKKI-projektets avloppsrådgivare strandsätter sig vid många av de västnyländska vattendragen för att tillsammans med stugägare och invånare utreda situationen och förnyelsebehovet av deras avloppssy-stem. Definitionen av vattendrag har vid förra årets lagförnyelse skapat förvirring. Lagstiftningens över-gångsperiod gäller nämligen utöver grundvattenområden även byggnader vars avloppssystem ligger i närheten av vattendrag eller hav.

Den äldre avloppsrådgivaren Virve Ståhl konstaterar att inte bara sjöar är vattendrag. Enligt vattenlagen klassificeras följande som vattendrag: sjöar, dammar, åar (rinnande vattens vattendrag, vars avrinnings-område är större än 100 km2), bäckar (rinnande vattens vattendrag som är mindre än åar, vars avrinnings-område är större än 10 km2), andra naturliga vattenområden samt konstgjorda vattenområden (kanaler, konstgjorda sjöar och dammar). Enligt den nya lagstiftningen gällande avloppsvattenhanteringen på gles-bygden ska byggnader som ligger på maximalt 100 meters avstånd från vattendragen förnya sitt avlopps-system senast 31.10.2019. Övergångsperioden gäller även grundvattenområden. Med avloppsrådgivaren ser man igenom situationen ur detta perspektiv, men rådgivarna hinner inte till alla fastigheter. Fastig-hetsägaren kan själv kontrollera om den egna stugan eller huset ligger på området för denna övergångs-period. Finlands miljöcentral har publicerat en karttjänst, i vilken man kan genom att mata in sin adress, se om övergångsperioden gäller. LINKKI-projektets ledare Minttu Peuraniemi påminner att sökresultatet såklart är riktgivande eftersom kartmaterialet i bakgrunden inte täcker alla områden.

Avloppsrådgivarna rör sig under sommaren i bl.a. Ingås och Raseborgs kust, Långvik i Kyrkslätt samt Nummijärvi i Lojo. Besöken görs ända in till oktober-november och besökens tidtabeller specificeras på projektets hemsidor www.glesbygdensvatten.fi. Under besöket går rådgivaren tillsammans med invåna-ren igenom dagsläget för behandlingen av avloppsvattnet och ger råd om förbättring och underhåll av systemet. Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig utvärdering om behovet att förnya sitt system samt ett omfattande rådgivningspaket. Rådgivningsområden har valts i samarbete med kommu-nerna, men man kan även be rådgivaren till sin fastighet utanför de valda områdena. Ståhl uppmuntrar fastighetsägarna att det nu lönar sig att vara i kontakt med rådgivningen eftersom övergångsperioden är över efter två somrar.

Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på gles-bygden i samarbete med kommunerna. Karterings- och rådgivningsbesök har genomförts på över 6 800 fastigheter sedan 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. och som rådgivare agerar Tiina Asp, Henrika Lundberg, Hanna Keinänen, Virve Ståhl och Janni Heikkinen. Om du behöver råd om behandlingen av avloppsvatten på glesbygden eller vill be rådgivaren besöka din fastighet, kan du vara i kontakt med projektets rådgivare. Deras kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi.

 • LINKKI-projektets hemsidor, josta löytyy neuvojien yhteystiedot
 • Finlands miljöcentralens karttjänst om områden där övergångsperioden är i kraft
 • Kommunernas kontaktuppgifter gällande avloppsvattenhantering i glesbygden
 • Avloppsvattenguiden
 •  

  Bild: Oftast ligger gamla byggnader och avloppsvattensystem väldigt nära vattendragen.

  Tilläggsuppgifter:

  Minttu Peuraniemi
  projektledare
  019 568 2969
  fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi

   


  Avsändare
  Hajavesi-hanke
  11.06.2018
  Senast ändrat
  11.06.2018