Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Rapporten för perioden 2014–2017, gällande vattendragskontrollen av Lojo sjö, Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde, har blivit färdig
21.12.2018

Rapporten för perioden 2014–2017, gällande vattendragskontrollen av Lojo sjö, Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde, har blivit färdig

Rapporten för perioden 2014–2017, gällande vattendragskontrollen av Lojo sjö, Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde, har blivit färdig

Resultaten från samkontrollområdet i Lojo sjö samt Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområde granskades för första gången i en gemensam rapport, som berör åren 2014–2017.

Under milda vintrar behövs många slag av provtagningsutrustning. Bilden från Pojoviken 15.3.2016 (LUVY / Arto Muttilainen).

Resultaten från samkontrollområdet i Lojo sjö samt Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområde granskades för första gången i samma rapport, som berör åren 2014-2017, vilket möjliggör en mera helomspännande granskning. Målsättningen är, att få en helhetsbild av Svartåns vattendragsområde samt vilka möjliga effekter områdets operatörer hart på vattnets kvalitet och vattendragets ekologiska tillstånd. Rapporten täcker Svartå vattendrags nedre del från Lojo sjö via Pojoviken ända till havsområdet utanför Ekenäs. Inom de båda samkontrollområdena kontrolleras vattenkvaliteten årligen och år 2017 kollades utöver vattenkvaliteteten även fiskbestånden, bottendjuren och växtplankton (Lojo sjö).

Punktbelastning på Lojo sjö under perioden 2014-2017 producerades av Lojo stads Pitkäniemi och Peltoniemi reningsverk, Sappi Europe Gerknäs reningsverk, Mondi Lohja Ab:s pappersfabrik (fram till år 2015) och Outamo elevhems reningsverk (fram till år 2015). I kontrollen av Lojo sjö deltog också miljövårdsenheten vid Lojo stad genom kontrollen av provpunkten på Maikkalanselkä-fjärden. De områden, som är kraftigast belastade av avloppsvattenbelastning inom Lojo sjö, är närvattnen kring Lojo centum och i den södra delen Hållsnäsfjärden och Kyrköfjäden. Största delen av den punktvisa avloppsvattenbelastningen inom Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområdet kommer via Karis-Pojo reningsverk samt från Ekenäs Skeppsholmens reningsverk. Reningsverket i Svartå stängdes år 2015 och till följd av det upphörde den direkta punktbelastningen i Svartån helt. De kontrollskyldiga inom Pojoviken-Ekenäs havsområdet som deltagit i kontrollen under perioden 2014-2017 var även Geberit Production Oy (IDO Badrum Ab), Hangon satama-Hangö hamn Oy Ab (Koverhar hamn) samt Tenala-Marina Ab (till år 2016).

Lojo sjöns största belastning beror på vattendraget ovanför samt den diffusa belastningen från sjöns eget tillrinningsområde, medan punktbelastningens andel utgör en mindre, men ändå en betydelsefull andel av totalbelastningen. Den diffusa belastnings, som når Svartån är också betydande. Inom havsområdet utgör den egna punktbelastningen en mycket liten del av den totala belastningen av såväl fosfor som kväve. Den mest betydelsefulla diffusa belastningen på båda delområdena kommer fån åkerbruket, den naturliga avrinningen från skogarna samt glesbebyggelsen. Den övergödning, som förorsakas av närsaltbelastningen är såväl i Lojo sjö, Svartån, Pojoviken som i Ekenäs havsområde, det största hotet på vattendragen.

I Lojo sjö har inte vattenkvaliteteten förändrats märkbart under perioden 2014–2017 och tecken på dåligt syreläge i det djupa vattnet på Isoselkä-fjärden har inte noterats under 2010-talet. Inom Lojo sjö är delområdena Karislojofjärden och Outamonjärvi-området som helhet i det bästa skicket. Sämst är läget i Maikkalanselkä-fjärden och i närområdet intill Lojo centrum.

Trots att mängden belastning, som kommer från reningsverken har minskat, är den innersta delen av Pojoviken fortsättningsvis ganska frodig såväl beträffande vattenkvaliteteten som på basen av bottendjurs- och fiskundersökningarna” konstaterar vattendragssakkunniga Ralf Holmberg. Utöver det lider Pojoviken varje år av mycket låga syrehalter i de djupare vattenskikten. Frodighetsgraden i havsområdet sjunker klart från Ekenäs utåt.

Läs publikation (på finska)

 

Tillägsuppgifter:

Tiina Asp
Vattendragssakkunnig
Västra Nylands vatten och miljö rf
04577507726
tiina.asp(at)luvy.fi

Ralf Holmberg
Vattendragssakkunnig
Västra Nylands vatten och miljö rf
0445285010
ralf.holmberg(at)luvy.fi


Avsändare
LUVY
21.12.2018
Senast ändrat
21.12.2018
Taggar: luvy, vesientila