Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Hiidenvesi-illassa puitiin järven tilaa
03.03.2016

Hiidenvesi-illassa puitiin järven tilaa

Hiidenvesi-illassa puitiin järven tilaa

Hiidenveden kunnostus -hankkeen Hiidenvesi-ilta järjestettiin 1.3. Vihdin kunnanvirastolla. Tilaisuuden ohjel-massa oli laaja kattaus järven tilan seurantaa ja tutkimusta. Jo perinteeksi muodostunutta Hiidenvesi-iltaa on järjestetty vuodesta 2008.

Vedenlaadun seuranta toimii kunnostustyö pohjana

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesistötutkija Eeva Ranta kertoi Hiidenveden yhteistarkkailun viimei-simmistä tuloksista. Hiidenveden kunnostus -hanke on rahoittanut Hiidenvedellä neljän huonosti tunnetun altaan vedenlaadun seurantaa. Valtaosa järven kuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta, ja pistekuor-mittajat ovat hoitaneet vedenpuhdistuksen mallikkaasti. ”Vihdin Veden puhdistamolta Hiidenveteen johdetta-va vesi on ajoittain puhtaampaa kuin järvivesi! Paikalliset puhdistamot ovat saavuttaneet erinomaisia puhdis-tustuloksia!”, iloitsee Ranta. Uusimpien, vuoden 2014 tutkimustulosten perusteella kasviplanktonlajisto ja biomassa ilmensivät edelleen voimakasta rehevyyttä. Toisaalta vesikasvillisuudessa on tapahtunut muutoksia, jotka kertovat rehevöitymiskehityksen taittumisesta. Myös syvänteiden happipitoisuuksissa on havaittu selkeä hyppäys kohti korkeampia arvoja.

Hiidenveden vedenlaadun automaattiseurannoista kertoi tilaisuudessa FT Mikko Kiirikki Luode Consultingista. Hiidenvedellä toteutettu, kunnostushankkeen tilaama koko järven kattava vedenlaatututkimus paljasti huo-mattavaa veden laadun paranemista vuosien 2005 ja 2015 välillä. Tilaisuudessa kuitenkin todettiin, että yksit-täisistä tutkimuksista ei voi vetää pitäviä johtopäätöksiä, koska esimerkiksi sääolojen vuoksi vuosien väliset vaihtelut ovat isoja.

Vesistötutkija Anu Suonpää esitteli Hiidenveden kunnostus -hankkeen seurantaohjelmaa. Uuden 2016–2021 -hankevaiheen seurannan tavoitteita ovat erityisesti Hiidenveden yhteistarkkailun ulkopuolelle jäävien alueiden seuranta, jatkuvatoimisen veden laadun seurannan edistäminen, sulkasääskiseurannan jatkaminen, paleolim-nologinen selvitys ja kalastotutkimukset. Seurannan tulokset auttavat hanketta suuntaamaan toimenpiteitä kuormittuneimmille alueille.

Suuria eroja paikallisten kokemuksissa Hiidenveden tilasta

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa tehtiin vuonna 2015 kysely Hiidenveden tilasta ja virkistyskäytöstä am-mattikorkeakoulu Novian opiskelijan Henrika Lundbergin toimesta. Vastaajat arvioivat Hiidenveden tilan useimmiten tyydyttäväksi. Vastaajien arviot poikkesivat voimakkaasti altaiden välillä; matalat Kirkkojärvi ja Mustionselkä saivat vedenlaadusta huonompia arvioita kuin isot selkäalueet, Kiihkelyksenselkä ja Isontalon-selkä. Monet olivat kuitenkin havainneet vedenlaadun parantumista, mikä on myönteinen uutinen. Vastaajat pitivät Hiidenveden kunnostus -hanketta tärkeänä ja olivat valmiit panostamaan myös omassa toiminnassaan vesiensuojeluun.

Kurkistus tulevaisuuden järvikunnostukseen

”Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi vaikuttaa ja varautua”, kertoi Järvien hoito ja kunnostus 2030 -hankkeen projektitutkija Nina Nygren Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hankkeessa oli laadittu laajan asiantuntijajoukon avulla erilaisia skenaarioita järvien hoidon tulevaisuudelle toivottavasta skenaariosta to-dennäköiseen sekä uhkaskenaarioon. Ilmastonmuutos on tulevaisuudentutkimuksen kannalta iso megatrendi, joka tulee vaikuttamaan järvien tilaan merkittävästi. Tulevaisuudessa kunnostuksiin vaikuttavien tekijöiden arviointi onkin hedelmällinen osa kunnostusten suunnittelua.

 

 

Kuva 2. Arviot vedenlaadusta Hiidenveden virkistyskäyttökyselyn vastaajien mukaan.

Kuva 1.  Hiidenveden kunnostus -hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Vähä kertoo uudesta hankekaudesta (kuva ylempänä).

 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä

p. 04577507727

etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
03.03.2016
Viimeksi muokattu
03.03.2016