pohjavesi

Förhindrande av förorening

LUVY erbjuder mångsidiga sakkunnigtjänster inom grundvattenärenden på sitt verksamhetsområde. Vi informerar olika aktörer om verksamheter som hotar grundvattnet och om de skyddsåtgärder som behövs. Utöver uppföljning av grundvattnets kvalitet erbjuder vi:

Tjänster med anknytning till grundvattnets kvalitet och dess bildning

 • utredning av grundvattnets mängd och kvalitet och uppgörande av tillståndsansökningar
 • hantering av grundvattenområdenas risker

Grundvattenområdenas riskhantering

 • kartläggning av riskverksamheter som hotar grundvattnets kvalitet och mängd
 • uppgörande och uppdatering av grundvattenskyddsplaner
 • riskhantering vid grundvattentag och säkerställande av verksamheten

Uppskattning av föroreningsgrad och nödvändiga fortsatta åtgärder

 • uppskattning av tillräckligheten av grundvattnets föroreningsundersökningar
 • sakkunnighjälp vid undersökning av markens och grundvattnets föroreningsgrad
 • uppskattning av tillämpligheten av reningsmetoden för grundvattenobjekt
 • sakkunnighjälp vid förverkligande av reningsprojekt för förorenad mark eller grundvatten

Uppskattning av verkningarna för grundvattnet och sakkunnigutlåtanden

 • uppskattning av verkningarna för grundvattnet vid miljökonsekvensutredningar för olika verksamheter
 • uppgörande av sakkunnigutlåtanden som främjar grundvattenskyddet bl.a. i plane-, byggnads-, och saneringsärenden