pohjavesi

Grundvattenkontroller

Föreningen följer upp grundvattnens kvalitet. Våra tjänster inom grundvattenkontroller är

  • uppgörande av övervakningsplaner
  • förverkligande av kontroller och undersökningar samt rapportering
  • planering av lysimeterrörens placering och övervakning av verkställandet
  • samkontroller av grundvattenområden
  • förutseende kontroll av grundvattnets kvalitet

Uppföljningen av grundvattnets kvalitet görs ofta p.g.a. ålägganden i lag, bestämmelser och tillstånd, men det kan också göra frivilligt. S.k. obligationskontroller är t.ex. vattenverkens och vattentagens kvalitetskontroll och uppföljning av vattennivåerna, grundvattenkontroll vid anläggningar med miljötillstånd, grustagens grundvattenkontroll enligt marktäktslovet samt uppföljning av grundvattnet vid förorenade markområden.

Omfattningen och förverkligandet av grundvattenkontroller kan variera från uppföljning genom grundvattenområdets samkontroll till uppföljning av ändringar i grundvattennivån vid enstaka observationspunkter. Vi gör vid behov upp en övervakningsplan för grundvattnet och förverkligar kontrollerna i den omfattning kunden vill från provtagning till analysering och rapportering.