pohjavesi

Grundvattnets kvalitet

Fysikalisk-kemiska analyser av grundvattnet är en viktig del av enskilda undersökningar och mer omfattande kontroller. De vanligaste parametrarna som undersöks är:

 • konduktivitet
 • pH, d.v.s. surhet
 • färg
 • grumlighet
 • alkalitet
 • kemisk syreförbrukning
 • totalfosfor
 • totalkväve
 • nitrat och nitritkväve
 • ammoniumkväve
 • syrehalt
 • järn
 • mangan
 • sulfat
 • klorid
 • koliforma bakterier och Escherichia coli
 • skadliga ämnen som tungmetaller, oljekolväten, avdunstande organiska föreningar (VOC) och bekämpningsmedel

Tolka brunnsvattenanalyserna rätt är en broschyr utgiven av Finlands miljöcentral för bedömning av brunnsvattnets kvalitet.