pohjavesi

Grundvatten - en värdefull hushålls- och dricksvattenreservoar

Grundvatten är vatten, som fyller de tomma utrymmena i marken och berggrunden. Grundvatten uppstår, då nederbörd eller ytvatten infiltreras genom jordlagren eller sprickor i berggrunden. Grundvattenreserverna i marken och berggrunden kompletteras på våren vid snösmältningen och på hösten i samband med höstregnen.

Grundvatten är kvalitetsmässigt bättre som hushålls och dricksvatten än ytvatten, eftersom grundvatten oftast kan användas som sådant utan behandling. Grundvattnets kvalitet kan försämras till följd av bl.a. industriverksamhet, soptippar, servicestationer, vägunderhåll underjordiska oljetankar, marktäkt, avloppsvattenbehandling, avloppsvattenledningar och vattentäkt. Genom att följa med vattenkvaliteten får man uppgifter om grundvattnets tillstånd och man kan eventuellt förutse, när skadliga ämnen håller på att nå vattentagen.