vesistö

Den biologiska uppföljningen

Med vattendragskontrollernas biologiska uppföljning avser man kontrollen av ytvattnens ekologiska tillstånd. Som mätare i dessa uppföljningar använder man vattenvegetation, bottendjur, fiskbestånd och växtplankton. Den biologiska uppföljningen ger uppgifter om djursamhällenas mångformighet eller biodiversitet i sjöarna, strömmande vatten olika typer av ytvatten samt kustvattnen. Genom en långvarig uppföljning av organismsamhällena i ytvattnen försöker man observera begynnande och redan skedda förändringar i vattenkvaliteten.

Enligt EU:s vattenpolitiska ramdirektiv klassificerar man yt- och grundvattnen på basen av omfattningen av inverkan från mänsklig aktivitet. Som utgångsläge fungerar förhållanden, som motsvarar vattendragens ursprungliga tillstånd. Beträffande ytvattnen är klassificeringen ekologisk, vilket betyder att den huvudsakligen baserar sig på biologiskt forskningsdata. De biologiska metoderna har genom EU:s vattenpolitiska ramdirektiv kommit starkt med i bilden vid sidan av de fysikalisk-kemiska undersökningarna.

Västra Nylands vatten och miljö rf. har utfört biologiska undersökningar allt sedan 1970-talet. Våra starkaste sidor är vattenvegetation-, bottendjur- och fiskeriekonomiska kontrollundersökningar.