yhteistarkkailu

Samkontrollerna

De i form av omfattande samkontroller genomförda vattendragsundesökningarna styr uppföljningen av tillståndet i de regionalt viktiga vattendragen. I samkontrollerna deltar de punktbelastare, som via sina tillståndsvillkor är ålagda att kontrollera sina avloppsvattenutsläpps inverkan på de ifråga varande vattendragen. De olika samkontrollerna leds av arbetsgrupper som består av representanter från de berörda parterna och i vilka även den som utför undersökningen är representerade. Samkontrollerna, som utförts sedan länge, ger centrala och viktiga basfakta även för utvecklandet av vattenskyddet och återställandet av vattendragen.

Följande samkontroller rörande vattendragen och kustvattnen sköts av västra Nylands vatten och miljö rf:

  • Sjundeå å:s vattendrag
  • Hiidenvesi området
  • Lojosjöns område
  • Svartåns, Fiskarsåns, Pojovikens och Ekenäs havsområde
  • Hangö havsområde samt Bengtsår vattnen
  • Ingå Fagerviken området
  • Pickalavikens havsområde

Utöver de årligen återkommande fysikalisk-kemiska analyserna ingår i samkontrollerna även en grundlig biologisk kontroll med 3-4 års intervaller. I de biologiska undersökningarna ingår bl.a. plankton-, bottendjur- och vattenvegetationsundersökningar. Samkontrollernas rapporter publiceras i föreningens publikationsserie.

Utöver samkontroll av ytvattnena tillämpas samma modell nuförtiden även på samkontroll av grundvatten.