tarkkailu

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Vattendragsforskningen :: Små vattendragskontroller och engångsprover

Små vattendragskontroller och engångsprover

Mindre vattendragskontroller är bl.a.

  • vattendragskontroller i anslutning till små enskilda reningsverk
  • stängda och ännu i bruk varande soptippars separata vattendragskontroller
  • kommunvisa viktiga vattendragskontroller

Av de minsta vattendragskontrollerna baserar sig de flesta på de olika belastarnas skyldigheter, men frivilliga kontroller av kommunernas egna vattendrag, och undersökningar, som de lokala vattenskyddsföreningarna, fiskelagen mm. låter utföra, har kontinuerligt ökat. Till dessa kontroller hör ur kommunernas synvinkel viktiga vattendrag, vars tillstånd kartläggs och kontrolleras t.ex. med hjälp av frodighetsundersökningar samt utredningar gällande reningsverks- och soptippsvatten, som görs som obligationskontroller.

Genom att ta enskilda vattenprover kan man sällan dra längre gående slutsatser om vattendragets tillstånd. För att man skall kunna märka eventuella förändringar i vattendragets kvalitet bör uppföljningen göras tillräckligt täckande och med yrkesskicklighet. Genom en bra planering och ett gott genomförande är det emellertid nog möjligt att även genom enstaka prover observera de huvudproblem, som förekommer i ett vattendrag.

I en del av kommunerna har sammandragsrapporter gällande undersökningar av de små vattendragen som gjorts på deras område gjorts och undersökningarna går att hitta på sidorna www.vattnenskvalitet.fi.