Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: HOLA LAKE-projektet börjar: en holistisk vård av sjöar utvecklas
28.03.2018

HOLA LAKE-projektet börjar: en holistisk vård av sjöar utvecklas

HOLA LAKE-projektet börjar: en holistisk vård av sjöar utvecklas

HOLA LAKE Västra Nyland påbörjas med ett internationellt seminarium ”Holistic Approach in Lake Resto-ration: Fish management” i Lojo bibliotek 11.4. kl. 9-15. Under seminariet bekantar vi oss med fiskvård från olika synvinklar och med hjälp av konkreta exempel.

Vattenvård har långa traditioner i västra Nyland: de mångsidiga vattendragen har vårdats i tiotals år med goda resultat. Vattenkvaliteten i sjöarna skall vidare förbättras eftersom vattnens ekologiska tillstånd inte överallt är bra och eftersom förutsättningarna för rekreation inte motsvarar behovet p.g.a. exempelvis algblomningar och igenväxande vattenområden. Vattendrag har en stor betydelse i invånarnas och som-margästernas vardag, men de har även en potential att producera gott om närmat i form av naturfisk. Trots rikliga vattenresurser, så består endast 30 % av fisken som finländare äter av inhemsk fisk, varav största delen är odlad.

HOLA LAKE Västra Nyland-projektet behandlar vård av sjöar ur ett fiskperspektiv. I projektet säkerställs lokala aktörers deltagande i restaureringen av sjöar, användningen av inhemsk fisk stöds och information om de utvalda sjöarnas fiskbestånd utökas. Projektet erbjuder hjälp i användningen och tillverkningen av fiskeredskap som t.ex. mjärde samt i hanteringen och tillredningen av fisk. I Hiidenvesi och Lojo sjö utreds den hotade ålstammens tillstånd och i Enäjärvi i Vichtis förstärks rovfiskstammen genom förbättring av lekplatser. HOLA LAKE Västra Nyland – projektet kompletterar å sin sida samarbetsprojektets ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” resultat. De övriga parterna i samarbetsprojektet be-handlar minskningen av den yttre belastningen, skötsel av vattenväxter samt planktonbeståndens inver-kan på vattenkvaliteten. Samarbetsprojektets partners är Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-instituutti och Osby kommun i Sverige. HOLA LAKE Västra Nyland förverkligas åren 2017-2019 och dess lokala samarbetspartner är Vichtis Enäjärvis skyddsförening Vesy ry. Projektet finansieras av Leader-gruppen Ykkösakseli och Hiidenvesi restaureringsprojekt.

HOLA LAKE Västra Nyland påbörjas med ett internationellt seminarium ”Holistic Approach in Lake Resto-ration: Fish management” i Lojo bibliotek 11.4. kl. 9-15. Seminariet är öppet, men en anmälning bes se-nast 4.4.

Tilläggsuppgifter:


Avsändare
LUVY
28.03.2018
Senast ändrat
29.03.2018