Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling
10.05.2019

Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling

Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling

Koskienergia Oy har lämnat in en ändringsansökan gällande Lojo sjös reglering till tillståndsmyndigheterna.

Utvecklings- och granskningsarbetet gällande regleringen av Lojo sjö leddes och finansierades av en styrgrupp i vilken följande instanser ingick: Nylands NTM-central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, Vichtis och Loppis kommuner, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Oy, Helsingforsnejdens miljötjänster samt Västra Nylands vatten och miljö rf. Regleringens granskningsarbete gjordes av Finlands miljöcentral. Ändringen av tillståndet finansierades av Nylands NTM-central, Koskienergia Oy och områdets kommuner Lojo Raseborg och Vichtis. Med anledningen av ärendet ordnades publika tillfällen under sommaren 2018. Myndigheterna informerade officiellt senare då ärendet blev anhängigt.

Regleringstillståndet av Lojo sjö möjliggör inte i detta nu en vettig reglering i alla vattensituationer. Regleringen är för tillfälle kopplad till kalendern. Med hjälp av ändringar i tillståndsbestämmelserna kan det vara möjligt, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån samt att säkerställa ett vattenstånd i Lojo sjö, som passar bättre för sjöns rekreationsanvändning. Om utvecklandet av regleringen har man gjort en utredning, där man granskar hur de nuvarande regleringsbestämmelserna fungerar i olika vattensituationer. Vid beräkningarna har man även beaktat klimatförändringens inverkan. I utredningen granskade man utöver Lojo sjös bestämmelser även Hiidenvesi sjös och Vaskijärvi sjös regleringsbestämmelser och hur de fungerar och granskar eventuella förändringsbehov. Inom ramen för arbetet simulerade man olika regleringsändringar i Svartåns vattendrag. Beräkningarna gjordes med en simulationsmall, som baserar sig på Finlands miljöcentrals (Syke) vattendragsmodellsystem, som med en förhållandevis liten arbetsinsats kan modifieras för ett enskilt vattendrag.

I granskningen ingick, att man ändrar den obligatoriska till kalendern bundna regleringen, till en mera flexibel reglering, som bättre beaktar olika vattensituationer. Dessutom granskade man en höjning av vattenytan i slutet av sommaren, för att förbättra möjligheterna till rekreation samt att minska avledningen av vatten under tiden för vårsådden och på det sättet minska risken för att åkrarna dränks.

Utvecklandet av regleringen ingår som en del i Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvisionen, som ingåtts mel-lan kommunerna inom vattendraget och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Tilläggsuppgifter

Hannu Ruotsalainen, verkställande direktör, Koskienergia Oy, tel. 040-708 2165, hannu.ruotsalainen@koskienergia.fi

Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningssakkunnig, Nylands NTM-central, tel. 040-532 8793, kari.rantakokko@ely-keskus.fi

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tel. 050 575 1738,
jaana.ponni@luvy.fi

             


Avsändare
LUVY
10.05.2019
Senast ändrat
10.05.2019