Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Laxfiskarnas och musslornas livsmiljöer förbättras genom översiktsplanering
18.07.2017

Laxfiskarnas och musslornas livsmiljöer förbättras genom översiktsplanering

Laxfiskarnas och musslornas livsmiljöer förbättras genom översiktsplanering

En översiktsplan, som täcker Svartåns tillrinningsområde, har blivit färdig. I planeringen granskades hela Svartådalen och kartlades ställen som lämpar sig för skyddszoner eller våtmarker samt objekt för natur- och landskapsvård.

Syftet med planeringen är att gynna vattenskydd i Svartådalen samt att hjälpa odlarna att utnyttja stöd- och ersättningssystemet. Ett annat mål är att uppmuntra odlaren att värna om landskapen och naturens mångfald. Förverkligandet av åtgärder är frivilligt för markägaren. Information presenterad i översiktsplanen kan användas som basis för detaljerad planering i samband av ansökning om finansiering när objekten förverkligas. Det främsta målet är vård av åns skyddsvärden d.v.s. flodpärlmusslan och laxfiskarna.

Skyddszonen är ogödslade vegetationsklädda ytor på åkermark. De är minst tre meter breda landremsor vid vattendrag eller vid huvuddiken. Den fleråriga vallen binder närsalter och sediment som urlakas från åkern. Växtligheten bör slås årligen. Slåtterresterna samlas ihop och förs bort. Gräsytorna kan också skötas som betesmark. Skyddszoner är särskilt rekommenderade för åkerkanter som sluttar mot vattendrag. Skyddszon kan anläggas också på en åker som ligger på ett grundvattenområde eller på översvämmande åkrar.

Också anläggning av våtmarker bidrar till vattenskyddet. Anläggningen sker genom uppdämning eller grävande. I våtmarken stannar vatten och klarnar, marksubstanser och näringsämnena binds upp, vattenflödet utjämnas. Därtill befrämjar våtmarkerna det biologiska mångfaldet i jordbruksmiljön och berikar landskapet. Våtmarkerna går bra att kombinera med åtgärder inom översvämningsskydd.

Bland naturvårdsobjekten finns åkrarnas skogsholmar och kantzoner. På dem skall man gynna mångsidig vegetation, särskilt ängsväxter, som har minskat när betesbruket har blivit sällsyntare. Mycket värdefulla objekt är vårdbiotoper – hagmarker, skogsbeten, ängar och torrängar – vilka har utvecklats genom traditionellt bete eller slåtter.

Översiktsplaneringen har förverkligats på uppdrag av Västra Nylands vatten och miljö rf som en del av projektet Freshabit LIFE. Planeringen har gjorts av Esko Vuorinen och Petra Nyqvist från Silvestris naturinventering Ab.

Tilläggsuppgifter:

Esko Vuorinen
Luontokartoittaja
Silvestris luontoselvitys Oy
esko.vuorinen@silvestis.fi
050 538 0386

Juha-Pekka Vähä
Hankepäällikkö FRESHABIT LIFE (Karjaanjoki)
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
juha-pekka.vaha@vesiensuojelu.fi
045 7750 7727

Publikation: Översiktsplan för vattenskydd och naturens mångfald i Svartådalen / Mustionjokilaakson vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma.Avsändare
LUVY
18.07.2017
Senast ändrat
18.07.2017