Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland
28.08.2019

Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

För västra Nylands del är förändringarna från den tidigare bedömningen som gjordes år 2013 små. Den kanske mest betydande förändringen är förbättringen av kvalitetsklassificeringen från dålig till otillfredsställande för Raseborgs kustvattenområde.

Finlands miljöcentral publicerade 27.8. en ny bedömning av det ekologiska tillståndet hos Finlands ytvatten. Den klassificering av det ekologiska tillståndet som nu publicerats, ger allt noggrannare information om de vattendrag som behöver åtgärder för att uppnå eller upprätthålla ett gott tillstånd. En sammanfattning av de här åtgärderna kommer att bli en del av de vattenvårdsplaner, som statsrådet beslutar om år 2021. Inom EU-området är målet att uppnå ett gott tillstånd hos ytvattnen senast år 2027.

Vid klassificering av det ekologiska tillståndet granskas i första hand den biologiska kvaliteten.  Tillståndet hos planktonalger, kiselalger, vattenväxter, bottenlevande djur och fiskar jämförs med förhållanden, där mänsklig verksamhet inte har haft någon tydlig inverkan på organismsamhället. Ju mindre människans effekt är, desto bättre är vattendragets ekologiska tillstånd. Dessutom tas vattnets kemiska (total mängd näringsämnen, pH, siktdjup) och hydromorfologiska (bl.a. vandringshinder, vattenreglering) kvalitetsfaktorer i beaktande.

Läs mer i meddelandet från Finlands miljöcentral

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
Västra Nylands vatten och miljö
katja.pellikka(at)luvy.fi
p 0504754452


Avsändare
LUVY
28.08.2019