Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Små och medelstora industrier

Små och medelstora industrier

LUVY är insatt i de små och medelstora företagens miljö- och vattenskyddsfrågor samt de tillstånds- och övervakningsprocesser som anknyter till dem. Vi har 30 års erfarenhet av vattendragen och aktörererna inom Västra Nyland.

Vi erbjuder täckande hushållsvatten- och avloppsvattenundersökningar, vattendrags- och grundvattenforskning samt kontroller med laboratorienalyser. Proven tas vid behov av våra certifierade provtagare. Våra tjänster är bl.a:

  • uppföljning av vattenverkens vatten samt övervaknings- och kontrollundersökningsprogram
  • avloppsvattenreningsverkens drifts- och belastningskontroller samt konsultering
  • planering och verkställande av uppföljning av verksamheternas inverkan på vattendrag och grundvatten samt deras uppfyllande av tillståndsvillkoren
  • skötsel av företagets miljöärenden (föroreningsrisker, miljötillstånd och tillståndsvillkor)
  • konsultering av företagets miljöhälsovårdsärenden och egenkontroll, se livsmedelsföretag
  • personalens salmonellaundersökningar
  • rådgivning om glesbygdens avloppsvatten på nätet, www.glesbygdensvatten.fi
  • brunnsvattenundersökningar enligt den s.k. lilla förordningen (401/2001) som småföretagspaket eller i enlighet med övervaknings- och kontrollundersökningsprogrammet som uppgjorts enligt den sk. stora förordningen (461/2000).

Grundvattenkontroller är ett bra exempel på uppföljning av företagens miljöpåverkan. Tillståndsmyndigheter förutsätter tillförlitliga uppgifter om verksamhetens inverkan på grundvattnets höjd och kvalitet. LUVY erbjuder ert företag planering av grundvattenkontroller, provtagning och rapportering på det sätt som tillståndsvillkoren förutsätter i den omfattning ni vill ha. Vi har erfarenhet av att uppfölja olika objekts inverkan på grundvattnet i södra Finland, bl.a. industriell verksamhet, avstjälpningsplatser, marktäkter, jorddeponi, infrastrukturella projekt, golfplaner, plantskolor och gravgårdar.

Du kan beställa hela paketet av oss -riskanalyser, planering av kontroller, provtagning, forskning, laboratorieanalyser och rådgivning, eller så skräddarsyr vi den tjänst ditt företag behöver.

Tag kontakt så söker vi en lösning som passar ditt företag!

Kontroll av avloppsvattenreningsverk samt uppföljning av inverkan på vattendrag och grundvatten samt uppskattning av risker med anknytning till vattenskyddet, se kontaktpersoner inom vattenskyddet.

Kontroll av vattnens kvalitet samt övervaknings- och kontrollundersökningsprogram: Laboratoriets kontaktpersoner och miljöhälsovård.

Skötsel av företagets miljö- och miljöhälsovårdsärenden samt riskkartläggning: Miljövård och miljöhälsovård.

Salmonellaprov: Laboratoriets kontaktpersoner.