Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Stora industrier

Stora industrier

LUVY har över 30 års erfarenhet av sitt områdes vattendrag och aktörer. Vi är insatta i industrins vattentagning, deras rening av process- och övriga vatten, samt till dem anknytande kontroller och tillstånds- och övervakningsprocesser.

Vi erbjuder täckande hushållsvatten- och avloppsvattenundersökningar, vattendrags- och grundvattenforskning samt kontroller med laboratorienalyser. Proven tas vid behov av våra certifierade provtagare. Våra tjänster är bl.a:

  • uppföljning av vattenverkens vatten samt övervaknings- och kontrollundersökningsprogram
  • avloppsvattenreningsverkens drifts- och belastningskontroller
  • planering och verkställande av uppföljning av påverkan på vattendrag och grundvatten i enlighet med tillståndsvillkor
  • uppskattning av verksamhetens miljörisker
  • skötsel av företagets miljöärenden (föroreningsrisker, miljötillstånd och tillståndsvillkor)
  • konsultering i företagets miljöhälsovårdsärenden och egenkontroll
  • personalens salmonellaundersökningar

Vi ansvarar som bäst för avloppsvattenundersökningar, belastningskontroller samt undersökning av rå- och processvatten i flertalet företag. Vi följer upp företagens inverkan på vattendrag och grundvatten som enskilda uppdrag eller som flera aktörers samkontroller. I samkontroller utförs undersökningarna centraliserat och effektivt i enlighet med villkoren i deltagarnas miljötillstånd och marktäktslov (samkontroll av vattendrag eller grundvatten).

Du kan beställa hela paketet av oss -riskanalyser, planering av kontroller, provtagning, forskning, laboratorieanalyser och rådgivning, eller så skräddarsyr vi den tjänst ditt företag behöver.

Tag kontakt så söker vi en lösning som passar ditt företag!

Kontroll av avloppsvattenreningsverk samt uppföljning av inverkan på vattendrag och grundvatten samt uppskattning av risker med anknytning till vattenskyddet, se kontaktpersoner inom vattenskyddet.

Kontroll av vattnens kvalitet samt övervaknings- och kontrollundersökningsprogram: Laboratoriets kontaktpersoner och miljöhälsovård.

Skötsel av företagets miljö- och miljöhälsovårdsärenden samt riskkartläggning: Miljövård och miljöhälsovård.

Salmonellaprov: Laboratoriets kontaktpersoner.