labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab :: Analysurval och metoder :: Undersökning av brunnsvatten

Undersökning av brunnsvatten

Vattenkvaliteten i brunnen påverkas av bl.a. regn, tjäle och avloppsvattenhanteringen på tomten (se även http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan. Finlands miljöcentral rekommenderar att brunnens skick borde ses över årligen och att vattnet borde undersökas med tre års mellanrum (se mera i broschyren: en bra brunn).

Säker information om brunnens vattenkvalitet kan erhållas först efter analyser. En brunn som upplevts dålig kan visa sig ge gott hushållsvatten. På motsvarande sätt kan dåligt vatten ge hälsoproblem åt en ovetande person.

För kontroll av hushållsvatten erbjuder vi följande undersökningspaket:

  • användbarhet – ger en bild av vattnets avförings- eller ytvattenkontamination, korroderande egenskaper och vanliga kemiska faktorer som kan påverka vattnets utseende eller hälsoeffekter
  • litet paket – ger en allmän bild av vattenkvaliteten, dock mer inskränkt än föregående
  • mikrobiologiskt kvalitet – berättar om vattnets bakteriehalter och om möjlig kontamination med avföring eller ytvatten.
  • korroderande egenskaper – ger information om hur lätt vattnet fräter rören.
  • tilläggsundersökningar för borrbrunnar – du kan välja bl.a. undersökning av radon-, arsenik- el. uran.
  • småföretagspaket - innehåller undersökningarna som krävs enligt den s.k. lilla förordningen (401/2001)

Undersökningspaketens priser hittas här.

Tag kontakt med laboratoriet, så reder vi tillsammans ut, vilket paket som bäst lämpar sig för dina behov.