levä

Alguppföljningen

LUVY deltar i uppföljningen av algläget i områdets vattendrag:

  • genom att delta i den landsomfattande alguppföljningen
  • genom att undersöka enskilda algprover, från vilka de mest förekommande arterna bestäms.

Den landsomfattande alguppföljningens observationsplats har hos oss redan flera år varit Aurlahti i Lojo sjö, var man varje vecka juni-september observerar väderlek, siktdjup, och förekomst av alger. Observationerna från den landsomfattande alguppföljningen i Järviwiki som upprätthålls av Finlands miljöcentral. Järviwiki producerar automatiskt på basen av observationerna landsomfattande och regionala alglägeskartor. Finlands miljöcentral informerar om det landsomfattande algläget varje vecka under sommaren.

Enskilda algprover hämtas till LUVY:s laboratorium antingen i samband med våra fältmästares provtagningar, på initiativ av invånarna eller de som vistas i rekreationssyfte på vattendragens stränder. Proverna mikroskoperas, de mest förekommande arterna undersöks och om det är frågan om blågröna alger ges uppgifterna till Nylands NTM-central och till Järviwiki. Analysen av proverna faktureras enligt forskarens timtaxa.

Tilläggsuppgifter om alguppföljningen:

  • Från kommunens miljö- och miljöhälsomyndigheter.
  • Från Finlands miljäcentrals hemsidor.
  • På hälsofrågor svarar Giftinformationscentralen, tel. 09 471 977.
  • Litteratur: 100 frågor om alger, Johanna Rissanen (red.), Finlands miljöcentral, 1999. 88 s. (Ympäristöopas 63).
  • Järviwiki