hankkeet

Projekt

Huvudsida :: Projekt :: Laxfiskarna till Svartån :: Svartån fiskvägar

Svartåns fiskvägar

Fyra fiskvägar behövs längs Svartån för att trygga, att fiskarna kan ta sig upp i ån förbi kraftverksdammarna. Finansiering finns för byggandet av de två nedersta fiskvägarna. Finansieringen av dessa utgörs av finansieringen via kommunernas vattendragsvision, kraftverkens ägare Koskienergia Oy, Freshabit Life IP projektet samt statens spetsprojekt.

 

Åminnefors och Billnäs

De vattenrättsliga tillståndsbesluten för byggandet av kraftverken Åminnefors erhölls i februari 2017. Som sökande fungerade Raseborgs stad.Tillståndsbeslutet gällande Billnäs fiskväg väntas inom kort.

Detaljplaneringen för byggandet av fiskvägarna är nu i gång och följande skede är inlämnandet av ansökan om byggnadslov samt beredningen av byggandet för att kunna begära in byggnadsofferter. Detta blir aktuellt under sommaren, som det nu ser ut. Fiskvägarna förverkligas som tekniska fiskvägar och vid planeringen fäster man speciell vikt vid fiskynglens möjligheter att återvända till havet samt en del speciella detaljer, med vars hjälp de olika fiskarterna vandring kan underlättas.

 

Åkerforsen och Svartåforsen

Vid de två övre dammarna vid Åkerforsen och Svartå forsen har man jämfört alternativa lösningar. Vid Åkerforsen eftersträvar man en åtminstone delvis naturlig fiskvägslösning, vars fåra kunde fungera som reproduktionsområde för flodpärlmusslan och laxfiskarna. Svartåforsen förverkligas som en teknisk fiskväg. Planerna för de övre kraftverken blir klara under våren 2017.

Planeringsprojektet för Svartåns fiskvägar och översvämningsskyddet inleddes våren 2015 under ledning av Raseborgs stad. I planeringsprojektet har deltagit: representanter för Raseborgs tekniska central och stadsstyrelsen, fiskeri- och hydrologisakkunniga från Egentliga Finlands och Nylands NTM-centraler, Koskienergia Oy, Västra Nylands vatten och miljö rf, lantbruksproducenternas och markägarnas representanter, Museiverket samt representanter från Landskapsmuseet. Som planerare har fungerat Maveplan Oy

 

Tilläggsmaterial: