hankkeet

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster :: Avslutade projekt :: Samkontroll av grundvattnet

Utvecklingsprojektet för samkontroll av grundvattnet

Under åren 2015–2017 deltog vi i ett projekt gällande utvecklandet av grundvattensamkontrollerna. Som projektets koordinator fungerade Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf, samarbetsparterna var Västra Nylands vatten och miljö rf och Geologiska forskningscentralen (GTK). LUVY svarade för projektåtgärderna inom sitt eget verksamhetsområde. Dessutom deltog, som samarbetspartners, områdenas vattentjänstverk, miljömyndigheter och operatörer som ansvarar för grundvattenobligationskontrollerna.

Inom projektet för främjandet av samkontroll av grundvattnen befrämjande man startandet av kontrollerna inom grundvattenområden på områden med ur vattenanskaffningshänseende viktiga grundvattenförekomster inom Nyland och Tavastlands område. Inom projektet främjade man strukturutredningar av grundvattenförekomsterna samt utnyttjandet av strömningsmodeller vid planeringen och förverkligandet av samkontrollerna. Dessutom strövade man till, att utvidga och effektivera nuvarande samkontroller bl.a. genom automatiska nivå- och kvalitetsmätningar med hjälp av automatiska givare, distribution av kontrollresultat, administrationssystem och rapportering.

Samkontrollsplanering och samarbetsförhandlingar under åren 2015–2017

Inom västra Nylands område uppgjorde man inom ramen för projektet under år 2016 en undersökningsplan för en grundvattensamkontroll i Raseborg och dessutom fortsatte underhandlingarna om inledandet av en samkontroll med vattentjänstverken och verksamhetsidkarna som deltagare. Grundvattensamkontrollen kom också igång i början av år 2017.

På pilotområdet, som ligger i Hangö inledde man i början av år 2015 en grundvattensamkontroll på ett delområde inom ett grundvattenområde och utgående från det omfattande hydrogeologiska materialet, som fanns att tillgå, utvecklade man under år 2015 en 3-D visualisering av Hangös grundvattenförekomst. På Lojoåsens grundvattenssamkontrollområde, där kontrollen varit igång sedan år 2015, testade man datasystemet och distribution av data gällande grundvattnets nivå och grundvattnets kvalitet. Under år 2016 testade man dessutom i Lojo automatisk vattenkvalitetsmätning med hjälpa automatiska givare.

Tilläggsuppgifter kan fås av grundvattensakkunniga Heini Loikkanen, heini.loikkanen(at)vesiensuojelu.fi, tel. 0445285028.

 

Projektets rapporter:

Grundvattensamkontrollprojektets slutrapport

 

Grundvattensamkontrollernas utvecklingsprojektets finansiärer under åren 2014–2017:

  • Miljöministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Nylands näringslivs-, trafik- och miljöcentral
  • Vattentjänstverkens utvecklingsfond
  • Pilot-områdenas vattentjänstverk
  • Vattenskyddsföreningen för Vanda och Helsingfors regionen rf
  • Västra Nylands vatten och miljö rf
  • Geologiska forskningscentralen