hankkeet

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster :: Laxfiskarna till Svartån

Laxfiskarna till Svartån

Svartåns vattendrag är Nylands största och fiskeriekonomiskt sett mest betydande vattendrag. Svartån, som ån kallas nedanför Lojo sjö, var i tiderna även en betydande å för vandringsfisk: den var den näststörsta av de åar, som utmynnar i Finska viken. Via Svartån kunde då havslax och öring vandra upp till Lojosjö, Hiidenvesi sjö och till vattendragen ovanför ända till källflödena ända tills dess, att fiskarnas vandring förhindrades genomen kraftig utbyggnad av vattendraget under första hälften av 1900-talet.

Till följd av byggandet av dammarna avtog och förstördes vandringsfiskbestånden; vattendragets ursprungliga laxstam dog ut på 1950-talet. Öringen lever som små lokalt reproducerande populationer i vattendragets översta delar. Utrotningen av laxen och den kraftigt försvagade öringsstammen tillsammans med de försämrade levnadsbetingelserna och vattenkvaliteten har även förhindrat flodpärlmusslans reproduktion, eftersom i dess livscykel ingår ett larvstadium i i laxfiskarnas gälar. Trots det finns fortfarande Finlands sydligaste och betydande population av flodpärlmussla i Svartån. Beståndet är emellertid gammalt och utan att vattendragets skick förbättras är beståndet dömt att dö ut.

Utbyggnaden av vattendraget, vattnens eutrofiering och översvämningsolägenheterna försämrar märkbart vattendragets och de omkring liggande markernas rekreations- och bruksvärde. Ett gott tillstånd i vattendraget höjer däremot vattendragets rekreations- och bruksvärde och befrämjar även de västnyländska områdets ekonomi. Finland har i samband med att man gick med i EU förbundit sig, att i enlighet med vattenvårdens ramdirektiv, förbättra vattendragens skick så att de uppnår god status.

Förbättrandet av vattendragets skick förutsätter målmedvetet och systematiskt restaureringsarbete under årtionden. I Laxfiskarna tillbaka till Svartån – vattendragsvisionen 2021 föreslår man åtgärder, som bör vidtas i Svartåns vattendrag inklusive tillrinningsområdena. Förverkligandet av vattendragsvisionen styrs av en styrgrupp, som består av finansiärerna samt områdets vattenvårdskunniga instanser och vars jobb koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. För att förverkliga visionen har man erhållit och kommer man att ansöka om finansiering från många olika källor. Den största finansieringen för att främja visionens målsättning är den EU-finansiering FRESHABIT-projektet och Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt fått.