hankkeet

Svartåns fiskvägar

Fyra fiskvägar behövs längs Svartån för att trygga, att fiskarna kan ta sig upp i ån förbi kraftverksdammarna. Finansiering finns för byggandet av de två nedersta fiskvägarna och byggandet inleds under våren 2018 . Finansieringen av dessa utgörs av finansieringen via kommunernas vattendragsvision, kraftverkens ägare Koskienergia Oy:s finansiering, Freshabit Life IP projektets finansiering, statens spetsprojektfinansiering samt Jord- och skogsbruksministeriets  finansiering.  Byggandet av fiskvägarna finansieras dessutom av Sappi Gerknäsfabriken, Pojo-Ekenäs samt Lojo fiekeområden samt av Lojonejdens miljökluster.

 

Åminnefors och Billnäs

De vattenrättsliga tillståndsbesluten för byggandet av  Åminnefors fiskväg erhölls i februari 2017. Som sökande fungerade Raseborgs stad. Tillståndsbeslutet för Billnäs fiskväg erhölls i mars 2017.

Raseborgs stad valde 19.2.2018  GRK Kallio Oy, vars anbud är 2,51 milj.euro, till entreprenör för Åminnefors och Billnäs fiskvägar. Båda fiskvägarna byggs samtidigt under år 2018 så, att Åminnefors kan tas i bruk våren 2019 och Billnäs på hösten 2019. Förverkligandet av de två första fiskvägarna öppnar ett 24 kilometer långt åavsnitt med tillhörande sidobäckar. Fiskvägarna förverkligas som tekniska fiskvägar och vid planeringen fäster man speciell vikt vid fiskynglens möjligheter att återvända till havet samt en del speciella detaljer, med vars hjälp de olika fiskarterna vandring kan underlättas.

 

Åkerforsen och Svartåforsen

Vid de två övre dammarna vid Åkerforsen och Svartå forsen har man jämfört alternativa lösningar. Vid Åkerforsen eftersträvar man en åtminstone delvis naturlig fiskvägslösning, vars fåra kunde fungera som reproduktionsområde för flodpärlmusslan och laxfiskarna. Svartåforsen förverkligas som en teknisk fiskväg.

Planeringsprojektet för Svartåns fiskvägar och översvämningsskyddet inleddes våren 2015 under ledning av Raseborgs stad. I planeringsprojektet har deltagit: representanter för Raseborgs tekniska central och stadsstyrelsen, fiskeri- och hydrologisakkunniga från Egentliga Finlands, Nylands och Norra österbottens NTM-centraler, Koskienergia Oy, Västra Nylands vatten och miljö rf, lantbruksproducenternas och markägarnas representanter, Museiverket samt representanter från Landskapsmuseet.

Tilläggsmaterial: