hajavesi

VillageWaters

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som samarbetspartner i det internationella VillageWaters-projektet. Projektets målsättning är att bygga upp ett nätverktyg, med vars hjälp de, som bor på glesbygdsområden, kan finna den för de egna behoven lämpliga, kostnadseffektiva och ur miljöhänseende de bästa avloppsvattenbehandlingssystemen.

I de till projektet valda pilotbyarna granskar man de redan i bruk varande avloppsvattenlösningarna ur socialt-, ekonomiskt- och miljöhänseende såväl vid startsituationen, som efter det, att förbättringar har gjorts. Finlands pilotby är Gennarby i Raseborg, där ett vattentjänstandelslag, som grundats av invånarna, ersätter de gamla slambrunnarna med ett avloppsnät samtidigt, som man bygger ut vattenlednings- och bredbandsanslutningarna samt förbättrar elnätet. LUVYs uppgift är att från pilotbyn samla in bl.a. miljödata för en konsekvensbedömning. Dessutom kartlägger man i de olika projektländerna, vilka tekniska och ekonomiska egenskaper de avloppsvattensystem har, som finns till buds, samt användarerfarenheterna av dessa.

Det nätverktyg, som är resultatet av de uppgifter som insamlats, hjälper användaren, att införskaffa för sina ändamål lämpliga uppgifter gälande avloppsvattenbelastningen. Det betjänar samtliga, som behöver uppgifter gällande avloppsvattenrening, såväl invånare, planerare som myndigheter och det underlättar på det sättet beslutsfattandet.

Projektets nätsidor: https://villagewaters.eu/.