Valitse sivu

Kuva: Hangon avonaisella merialueella näytteenottokuljetukset hoituvat ammattikalas­tajan tukevalla veneellä.

Hangon merialueen yhteistarkkailu vuonna 2019 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden fysikaalis-kemiallisen laadun sekä veden a-klorofyllin analysoinnin.

Hangon merialueen yhteistarkkailu vuonna 2019 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa. Tarkkailuvelvollisia vuonna 2019 olivat Hangon Vesi -liikelaitos, Hangon puhdistamo Oy, Hangon kaupunki (Hangon suljettu kaatopaikka) ja Oy Forcit Ab. Hangon Satama osallistui vapaaehtoisesti muutaman pisteen seurannalla niin Länsisataman kuin Ulkosataman edustoilla.  Bengtsårin alueen veden laatua tarkkailtiin vuonna 2019 vapaaehtoisesti Hangon kaupungin ympäristötoimen tilaamalla yhden pisteen kesäseurannalla.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Hangon kaupungin Suursuon jätevedenpuhdistamon jätevesimäärä muodostaa valtaosan (n. 67 %) Hangon merialueelle johdetusta pistemäisestä jätevesikuormituksesta. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Niemen pohjoispuolella Oy Forcit Ab:n typpikuormitus on ollut merkittävä, mutta vuodesta 2002 lähtien kuormitus on laskenut voimakkaasti. ViskoTeepak Oy Ab:n typpikuormitus niemen pohjoispuolelle loppui kokonaan syksyllä 2014, kun vesiä alettiin johtaa Hangon Suursuon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

”Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesikuormituksen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon etelänpuoleisella merialueella ” toteaa vesistöasiantuntija Ralf Holmberg Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Kuormitus on lähinnä ajoittain näkynyt hieman kohonneina ammoniumtyppi- ja bakteeripitoisuuksina pintavedessä. Selvimmin tämä on ollut havaittavissa talvisin vuosina, jolloin meri on ollut jään peittämä. Talvella 2019 Hangon eteläinen merialue oli sula läpi talven, ja ainoastaan tarkkailualueen sisimmissä osissa, kuten Forcitin edustalla ja Bengtsårin alueella, oli jäätä maaliskuun loppupuolella.  Eteläisen merialueen jätevesikuormituksen vaikutuksia on yleisesti ottaen hyvin harvoin ollut havaittavissa selvänä veden laadun muutoksena. Tämä koskee myös Tulliniemen eteläpuolta, missä on seurattu Hangon ulkosataman mahdollisia vaikutuksia veden laatuun.

Hangon pohjoisella merialueella ei ole varsinaista pistekuormitusta. Veden sekoittumisolosuhteet ovat tälläkin osa-alueella varsin hyvät ja happitilanne pysyy melko hyvänä läpi vuoden, vaikka alueen itäosassa havaitaan yleisesti happipitoisuuksien jonkinasteista alenemaa loppukesäisin.

Forcitin edustalla jätevesikuormituksen vaikutukset ovat nykyään hyvin harvoin havaittavissa suoraan veden laadun muutoksena. Alusveden happitilanne on pääsääntöisesti ollut hyvä aivan tehtaan edustalla, vaikka loppukesäisin on havaittavissa happipitoisuuksien alenemista pohjan tuntumassa uloimmalla havaintopisteellä.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa. Tämä oli tilanne myös kesällä 2019, jolloin happi oli loppunut kokonaan syvänteen alusvedessä ja ravinteiden liukenemista pohjasedimenteistä oli selvästi havaittavissa.

Julkaisu:
Hangon merialueen vesistön yhteistarkkailun vuosiyhteenveto 2019

Lisätietoja:

Ralf Holmberg
Vesistöasiantuntija
LUVY
rakf.holmberg(at)luvy.fi
0445285010