Valitse sivu

Kartta 14

Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Bråtabäcken (kartat 10 ja 14)

Bråtabäcken ei kuulu Natura 2000 -alueeseen. Se saa alkunsa metsistä ja pelloilta, matkan varrella on myös koskimaisia osuuksia ja metsälaaksoja.

Källkärretillä Bråtabäckeniin yhdistyy useita eri sivuhaaroja jonka jälkeen se virtaa tasaisen peltolaakson halki Päsarträsketin länsiosaan. Pellot sijaitsevat savimailla. Suojavyöhykkeiden tarvetta ei ole. Uoman laskukohdassa voi esiintyä hieman tulvivuutta.

Mahdollisia kosteikkopaikkoja on useita Brandbackan ja Källkärretin välillä. Päsarträsketin rannassa on kampakosteikon paikka.

14A K43 Notkelma (kosteikko) 0,41 ha

Laakean peltolaakson kaakkoispuolella oleva notkelma. Pellot ovat käytössä ja ne viettävät hieman uomaa kohti. Metsän puolella uomaa reunustavat talousmetsäistutukset, nuorehkot kuuset ja koivut. Vedet kulkeutuvat metsälaaksojen halki Källkärretille. Valuma-alueesta noin 28 % on viljelyksessä. Kosteikkoa valuma-alueesta on 0,6 %. Ensisijaisesti kuitenkin kohteen tulisi olla puronkunnostusaluetta.

Ehdotus: Kaivettu ja padottu allas. Puronkunnostus menee kosteikkoratkaisujen edelle.

14B (K21) Lehtonotkelma (kosteikko) 0,19 ha

Syvänteessä sijaitseva lehtipuustoinen lehtonotkelma, jonka pohjalla luonnollisen muotoinen Bråtabäckenin uoma. Vesi on sameaa. Notkelma on lehtoa, jonka valtapuu on harmaaleppä. Lepän lisäksi reunoilla kasvaa mm. haapaa, koivua ja pajua. Osa puista on iäkkäitä, myös kuollutta, kääpäistä puuta on runsaasti. Kasvillisuus reunoilla koostuu rehevöityneestä mesiangervo-rönsyleinikkiniitystä sekä ojakellukasta, vuohenputkesta, vadelmasta, pelto-ohdakkeesta ja huopaohdakkeesta. Nokkonen ilmentää rehevyyttä pellonreunassa. Vanha ja laho puu nostaa jonkin verran notkelman luontoarvoja. 15,6 % valuma-alueesta on viljelyksessä. Kosteikon osuus valuma-alueesta on 0,04 %. Ensisijaisesti alueen tulee olla puronkunnostusaluetta.

Ehdotus: Lietetasku, voisi tehdä myös uoman sivuun. Ensisijaisesti kohteen tulee olla puronkunnostusaluetta.

14C Notkelma (kosteikko) 0,09 ha

Sivunotkelmassa kasvaa mesiangervoa ja lehtipuuvesakkoa. Ympärillä on nurmipeltoa. 26 % valuma-alueesta on peltoa. Kosteikkoa valuma-alueesta on 0,56 %

Ehdotus: Allasketju. Puronkunnostus menee kosteikkoratkaisujen edelle.

14D (K21) Notkelma (kosteikko) 0,05 ha

Pieni notkelma talouskuusikossa. Oja jatkaa hiekkatien ali kohti peltonotkelmaa. Valuma-alueella ei ole lainkaan peltoa. Kosteikon ala valuma-alueesta on 0,56 %.

Ehdotus: Kosteikosta on hyötyä jos alueella tehdään laajoja hakkuita. Kaivettava ja padottava allas.

14E Ketunkorven laidun (perinnebiotooppi) 0,83 ha

Toinen ketunkorven laitumista osuu suunnittelualueelle. Alueelta tunnetaan jäkkivaltainen niitty ja edustavaa lajistoa kuten harmaapoimulehti, hirssisara, kelta-apila, häränsilmä ja syylälinnunherne. Alueen lajiston tilan tarkasteluun tarvitaan kesäinen inventointi.

Hoito: Laidunnus.

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020 palauttaen vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin. Vuonna 2021 Mustionjoella tutkittiin kalojen vaellusta ja kulkua kalateissä sekä ylöspäin että alaspäin osana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Freshabit LIFE IP -hanketta Karjaanjoella.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet