Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevedet

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus hakea poikkeamista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista herkillä alueilla enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

 • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
 • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
 • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lomakkeet poikkeamisen hakemiseen
 • Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä  Word / PDF
 • Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus  Word / PDF
 • Liite 3A Jätevesien vähäisyys  Word / PDF
 • Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon  Word / PDF
 • Liite 3C Elämäntilanteet  Word / PDF
 • Liite 3 D Varallisuus  Word / PDF

Ohjeet lomakkeiden täyttöön:

 1. Täytä ensin lomake (Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä). Hakukaavakkeeseen täytetään kiinteistön perustiedot ja valitaan syy, millä poikkeusta haetaan.
 2. Ensimmäiseksi liitteeksi tulee liittää kiinteistön asemapiirros (Liite 1).
 3. Toiseksi liitteeksi tulee liittää kuvaus olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Näitä tulee olla yhtä monta kuin on erillisiä purkupaikkoja kiinteistöllä. Eli näitä täytetään yksi kutakin jätevesijärjestelmää kohti (esimerkiksi asuinrakennuksessa ja erillisessä saunarakennuksessa voi olla erilliset jätevesijärjestelmät, joilla on omat purkupaikat) (Liite/Liitteet 2).
 4. Kolmanneksi liitteeksi täytetään (poikkeamissyy-lomake), jotka ovat jaoteltu neljään kategoriaan (A-D) ympäristönsuojelulain mukaisesti. Koska poikkeus täytyy hakea jätevesikäsittelyjärjestelmä kohtaisesti, pitää perustelut olla jokaiselle liitteen 2 järjestelmälle (Liite/Liitteet 3).
  A = jätevesien vähäisyys (Liite 3A)
  B = kiinteistön liitäminen viemäriverkostoon (Liite 3B)
  C = kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (Liite 3C)
  D = kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suoritusaste (Liite 3D)
 5. Toimita poikkeamishakemus kaikkine liitteineen kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10.2019 jälkeen.
Niina Hätinen

Niina Hätinen

ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 491 0124

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Jätevesijärjestelmän uusiminen, mitä tulee huomioida?

Jätevesijärjestelmän uusiminen, mitä tulee huomioida?

Alueilla, joilla asutuksesta muodostuvia jätevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin, on jätevesien asianmukainen käsittely kiinteistönomistajan vastuulla. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä muodostu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnossa olevalla jätevesijärjestelmällä vähennetään huomattavasti kuormitusta aiheuttavien ravinteiden päätymistä lähiympäristöön ja -vesistöihin.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet