Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevesien päättyneet hankkeet

Haja-asutuksen jätevesien päättyneet hankkeet 2007–2019

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeet ovat perustuneet Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategiaan 2009–2013 ja uuteen strategiaan 2014–2021, jotka on hyväksytty alueen kaikissa kunnissa. Hankkeita ovat rahoittaneet alueen kunnat vapaaehtoisella lisäjäsenmaksullaan LUVYssä. Kuntarahaa vastaan on haettu määräajoin rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta, joista Uudenmaan ELY-keskus on viime vuosina ollut merkittävin. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on toiminut hankkeiden koordinaattorina.

Kuntien yhteistyö hajajätevesiasioissa on alkanut jo vuonna 2004 kun nk. hajajätevesiasetus astui voimaan. Yhteistyön merkeissä järjestettiin suunnittelijakoulutusta, yleisötilaisuuksia, laadittiin yhteisiä lomakkeita ja ohjeita sekä verkkosivut.

Hanke 2007–2008

Hankkeen ”Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007–2008” tavoitteena oli

  • kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat)
  • nostaa alueen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia
  • parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa.

Hanketta rahoittivat kunnat, Uudenmaan liitto ja LUVY ja sen ja sen kokonaisbudjetti vuosille 2007–2008 oli 125 000 €.

Hankkeen loppuraportti 2007–2008

Hanke 2009–2010

Hankkeen ”Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla 2009–2010” tavoitteena on

  • kannustaa kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla
  • luoda Länsi-Uudenmaan olosuhteisiin sopiva toimintamalli hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi painottaen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisiä alueita, kuten pohjavesialueet, ranta-alueet ja tiiviisti rakennetut alueet
  • priorisoida alueella tehtävää työtä ja mallintaa järkevimmät toimintatavat vuotta 2014 ja sen jälkeistä tilaa ajatellen.

Hankkeen keskeinen toimintamuoto on erityisalueiden kiinteistöillä tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit. Kiinteistökäyntien kokemusten perusteella laaditaan ohjeistusta ja suosituksia erityisalueiden jätevesienkäsittelyyn sekä kerätään tietoa ns. hajajätevesiasetuksen toimeenpanon tilasta. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia ja välitetään tietoa alan ajankohtaisista asioista asukkaille, kuntaviranomaisille sekä muille alan toimijoille.

Hankkeen loppuraportti 2009–2010

Hanke 2011

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa 2011, eli LINKKI-hankkeessa, arvioidaan ja parannetaan jätevesineuvontatyön vaikuttavuutta.
Hankkeen toimintaan kuului mm.

  • kerätä palautetta vuonna 2010 tehdyistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä
  • arvioida palautteen perusteella toimintatavan vaikuttavuutta
  • kehittää kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallia eteenpäin kerätyn palautteen ja kokemuksen perusteella
  • testata täydennettyä toimintamallia alueen kiinteistöillä.

Toimintatapojen testauksen ja kehittämisen ohella hanke jatkoi alueella kuntien yhteistyön koordinointia ja neuvonta- ja tiedotustyötä, jossa otettiin käyttöön myös uusia, kevyempiä viestinnän menetelmiä. Hankkeella riittikin tehtävää jätevesineuvonnan saralla juuri, kun lainsäädäntöön tehtiin uudistuksia, jotka vaikuttivat sekä haja-asutusalueiden asukkaiden, että kuntien ja muiden toimijoiden velvoitteisiin.

Hanketta rahoittavat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti) ja Uudenmaan liitto.

Hankkeen loppuraportti 2011

 LINKKI-hankkeet 2012–2019

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeissa 2012–2019 eli LINKKI-hankkeissa, toteutettiin puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla. Pääpaino neuvonnassa on ollut kiinteistökohtaisten kartoitus- ja neuvontakäyntien suorittaminen sekä yleinen tiedotus haja-asutuksen jätevesiasioista.

Hankkeissa kartoitus- ja neuvontakäyntien kohteet valittiin yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa jätevesien käsittelyn kannalta herkiltä alueilta. Kohdekiinteistöjen omistajiin otettiin yhteyttä kirjeitse ja ehdotettiin käynnille aikaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käytiin nykyinen jäteveden käsittelyn tilanne läpi, ja annettiin räätälöidyt ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Käynnillä asukas sai myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Hankeet liittyvät Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesi-strategioihin 2009–2013 ja 2014–2021 sekä ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesi-neuvontaan. Hankkeiden toiminta perustuu Uudenmaan liiton rahoittamissa hankkeissa kehitettyyn toimintamalliin.

Hankeita rahoittavat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi (2014 alkaen), Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen loppuraportti 2012

Hankkeen loppuraportti 2013

Hankkeen loppuraportti 2014

Kutsu: Hajavesiseminaari Puu-Anttilassa 11.10.2022

Kutsu: Hajavesiseminaari Puu-Anttilassa 11.10.2022

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisia esityksiä vesihuollosta ja haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Paikan päällä on myös laitevalmistajien minimessut, joissa pääsee tutustumaan eri laitevalmistajien jätevesien käsittelyjärjestelmiin.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet