Valitse sivu

Kartta 11

Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Kartan 11 alueella jokivarsipelloilla esiintyy ajoittaisia tulvia. Vesi alkaa pyrkiä pelloille, kun Mustionjoen virtaama nousee 30 kuutiometriin sekunnissa.

Ingvalsbybäckenin alajuoksu on kartan alueella, mutta puro on kuvailtu kartalla 12.

11A (K19) Ojitettu metsikkö 0,70 ha

Laaksomaisessa notkelmassa on ojitettu talousmetsäalue, jonka puusto ojien ympärillä koostuu pääosin nuoresta koivusta ja pajusta, paikoin kasvaa myös männyn ja tammen taimia. Alueen pohjoisreunalla on ikääntyvää, kuusivaltaista sekametsää rinteessä. Kohdetta halkovat ojat ovat melko pieniä ja uoman vesi on jokseenkin sameaa. Alueen kenttäkerroksen jokseenkin vaatimatonta kasvillisuutta edustavat mm. puolukka, hietakastikka ja nurmilauha. Valuma-alueen laajuus on 178 ha. Alueesta noin 47 % eli 84 ha on viljelyksessä.

Kosteikkoehdotus: Kosteikon voi perustaa kaivamalla ja osittain patoamalla. Paikka sopii riistakosteikolle. Yleisesti suositeltu kosteikko (0,5 % valuma-alueesta) vaatisi jopa 0,89 hehtaarin alaa. Kohde on mahdollista perustaa kosteikon perustamistuella (ei-tuotannollinen investointikorvaus/ ersättning för icke-produktiva investeringar) ja sen hoitoon on saatavissa kosteikon hoitokorvausta (ympäristökorvaus/miljöersättning).

11B (K55) Painanne (kosteikko) 0,19 ha

Luontainen painanne ja aukko lehtipuuvaltaisessa metsikössä. Alueen halki kulkee oja Mustionjokeen. Valuma-alueen laajuus on14 ha. Alueesta noin 35 % eli 5 ha on viljelyksessä. Suositeltu kosteikkoala on vähintään 0,07 ha. Kohteeseen voi saada tukea perustamiseen ja hoitoon (ei-tuotannollinen investointikorvaus ja ympäristökorvaus), jos tilalla on muitakin kosteikkokohteita niin, että ympäristösopimuksen vaatima minimiala, 0,3 ha, täyttyy.

Ehdotus: Kosteikko toteutetaan kaivamalla. Tehokkaaseen kosteikkoon vaadittava ala on vähintään xx ha.

11C (K41) Tulvametsä joenrannassa (kosteikko) xx ha

Joenranta-alue, ajoittain tulvivia lehtipuuvaltaisia metsiköitä, joita halkovat useat ojat. Kasvillisuus vaihettuu matalasta joenvarsiruohostosta pajukon kautta lehtipuustoiseksi rantametsiköksi. Alueella kasvaa pajun lisäksi mm. tervaleppää ja raitaa. Valuma-alueen laajuus on x ha. Alueesta noin x % eli x ha on viljelyksessä.

Ehdotus: Alueelle voi kaivamalla toteuttaa yhden tai useampia kampakosteikkoja. Suositeltu perustettava kosteikkoala on vähintään xx ha, jolloin sen koko on 0,5 % valuma-alueesta.

11D (K42) Rantametsikkö (kosteikko) 6,25 ha

Lehtipuustoinen joenrantakaistale. Osin tulvivia metsiköitä ja luhtaista kasvillisuutta sekä ruokoa. Valuma-alueen laajuus on x ha. Alueesta noin x % eli x ha on viljelyksessä.

Ehdotus: Kaivetaan pieniä altaita. Alueen läpi valuu melko pienen alueen vedet, joten myös varsin pienialaisilla kosteikoilla saavutetaan tehokas ravinteiden ja kiintoaineksen pidätys. Suositeltu perustettava kosteikkoala on yhteensä xx ha (0,5 % valuma-alueesta).

11E (K54) Lehtipuustoinen kaistale (kosteikko) 1,01 ha

Lehtipuustoinen kaistale jonka eteläosa on tulvametsää. Alueen eteläosaa halkoo uoma jota pitkin vedet pääsevät Mustionjokeen. Viereinen peltoalue on viljelykäytössä.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko, johon voi ohjata itäpuolella virtaavan valtaojan vedet. Tällöin valuma-alue on varsin laaja, x ha. Tästä alueesta noin x % eli x ha on viljelyksessä.

11F (L22) Lehtipuuvaltainen kukkula (lumo) 0,45 ha

Loivassa peltolaakson rinteessä olevan kukkulan puusto on melko tiivistä ja koostuu varttuneista haavoista, erikokoisesta koivusta, yksittäisistä männyistä ja kuusista sekä sekavesakosta. Nuoret koivut reunustavat saareketta. Niittyreunus on niukka.

Hoito: ??

11G (L130) Lehtipuustoinen kumpu (lumo) 0,09 ha

Sekalehtipuustoa ja vesakkoa osin kivisellä kumpareella. Puusto koostuu mm. nuoresta koivusta, haavasta ja pihlajasta. Luoteispuolella on aivoin laikku. Aurinko osuu hyvin paahteisille reunuksille.

Hoito: Vesakon raivaus.

11H (L129) Mäntykukkula (lumo) 0,25 ha

Mäntyvaltaisella kukkulalla kasvaa tasaikäisten, nuorten mäntyjen lisäksi pihlajaa, katajaa sekä sekavesakkoa. Saarekkeen reunoilla on kapea niittyreunus ja runsaasti heinäkasveja kuten nurmirölliä.

Hoito: ??

11I (L138) Mäntyvaltainen kukkula (lumo) 0,11 ha

Väljästi kasvavia nuoria, mutta yli 25-vuotiaita tasakasvuisia mäntyjä ja pensaskasvillisuutta pienellä peltokukkulalla. Mäntyjen seurana kasvaa mm. katajia ja sekavesakkoa. Kasvualusta on osin kallioinen ja heinäkasvien peittämä: heinälajeja kukkulalla ovat mm. nurmirölli, metsälauha ja lampaannata.

Hoito: ??

11J Niitty (lumo) 0,63 ha

Kaistale heinäniittyä maantien ja pellon välissä. Paikoin kasvaa vaahteraryhmiä, mäntyjä ja terttuseljaa. Lähimpänä tietä niittykasvien lajisto on lievästä rehevöityneisyydestä huolimatta varsin monipuolista, lajeina mm. siankärsämö, hiirenvirna, ahomatara, keltamatara, ukonputki, niittysuolaheinä, ahosuolaheinä, syysmaitiainen, ahdekaunokki, pukinjuuri ja pietaryrtti. Aurinkoinen sijainti tekee kaistaleesta hyvän kasvupaikan niittykasveille.

Hoito: Niittohoito.

Petra: Tänne kartalle oli ajatuksena lisäkohteeksi se Klockarsin vanha tiepohjan pätkä pellon keskellä?

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

Toivoa Mustionjoen taantuville jokihelmisimpukoille kasvatuksen avulla

Toivoa Mustionjoen taantuville jokihelmisimpukoille kasvatuksen avulla

Vuosi sitten Mustionjoessa oli pieniä jokihelmisimpukan eli raakun poikasia ensi kertaa vuosikymmeniin, kun 200 Norjassa laitoskasvatuksessa kasvanutta pikkusimpukkaa palautettiin Mustionjokeen kasvatuslaatikoissa. Pikkuraakut ovat selvinneet hyvin ja yhdessä muiden suojelutoimien kanssa kasvattamalla aikaansaatu uusi sukupolvi antaa toivoa tulevasta. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet