Valitse sivu

LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimi

Esittelyssä LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimi – apunasi veden laadun ja vesieliöstön elinalueiden asioissa

Tutustu LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimiin, jonka muodostaa rautainen tutkimus- ja hankeosaajien joukko: Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen ja Maria Kihlström. Yhdistys toteuttaa laajamittaista kunnostussuunnittelua ja -toimenpiteiden toteutusta vesistöissä ja valuma-alueilla vuosikymmenten kokemuksella. Vesistökunnostustyön aloittaminen edellyttää riittäviä taustaselvityksiä ja kunnostuksen asiantuntevaa suunnittelua, jotta kunnostustyössä voidaan onnistua eli parantaa kohdevesistön tilaa. Asiantuntijatiimimme on myös mukana koordinoimassa ja asiantuntijoina useissa yhdistyksen kunnostushankkeissa, joten kokemusta myös suunnittelun jalkauttamisesta toteutukseen on runsaasti.

Sisävesien ja rannikkoalueen kunnostusten suunnittelussa hyödynnämme viimeisintä tutkimukseen perustuvaa tietoa pyrkien löytämään tehokkaimmat hoitokeinot veden laadun ja vesieliöstön elinalueiden parantamiseksi. Suosittelemamme ja käyttämämme menetelmät valitsemme vaikuttavuusarviointiin perustuen riippuen kohdevesistöjen hoito- ja kunnostustarpeesta ja ulkoisen ja sisäisen kuormituksen välisestä suhteesta. Pitkäjänteinen ja tehokas kunnostustyö alkaa kunnostussuunnitelman laadinnalla, jotta kunnostustyön perusta on harkittua ja kohdevesistöön sopivinta. Näitä kunnostussuunnitelmia olemme laatineet useille alueemme vesistöille. Esimerkkeinä kunnostustoimenpiteistä ovat järvien ravintoketjukunnostus, ravinteita saostavat kemialliset käsittelyt, petokalojen poikastuotantoalueiden kunnostukset, vedenpinnan nosto sekä piste- ja hajakuormituksen hallintakeinot valuma-alueella (laskeutusaltaat, kosteikot, maanparannusaineet, kaksitasouomat). Vesistöjen kunnostus on laaja kokonaisuus, jossa huomioidaan seisovien vesien lisäksi virtavedet ja valuma-alueet. Tiimimme toimiikin tiiviissä yhteistyössä yhdistyksemme valuma-alue- ja virtavesitiimien kanssa, jotka esitellään omina kokonaisuuksinaan.

Vesistökunnostuksen suunnittelutiimimme on monipuolinen ja laaja-alainen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Katja Pellikka

Anu Suonpää-Espinola

Jussi Vesterinen

Erkka Laitinen fi

Maria Kihlström fi

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2021 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2021 mukana oli 15 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet