Valitse sivu

LUVYn virtavesikunnostustiimi

Esittelyssä LUVYn virtavesikunnostustiimi – pitkäjänteistä hanketoimintaa virtavesien monimuotoisuuden ja elinvoiman edistämiseksi

Tutustu LUVYn virtavesikunnostustiimiin, jonka keskiössä toimivat asiantuntijamme Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori, Mikko Melasniemi ja Heidi Tanttu. Virtavesiä – jokia, puroja ja noroja – kunnostetaan ennen muuta ihmistoiminnan, kuten perkausten ja vesirakentamisen jälkien ennallistamiseksi. Maan- ja vesialueen omistajien kanssa yhteistyönä tehdyillä kunnostustoimenpiteillä edistetään paitsi vesistöjen ekologisen tilan paranemista myös virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumista sekä turvataan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Maatalousalueilla virtavesien kunnostaminen on luontoarvojen ja maankuivatuksen yhteensovittamista, jota yhdistys edistää luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien ja uomien kunnostamisen avulla. Taajama-alueilla on tärkeää huomioida myös hulevesien hallinta.

Yhdistys toteuttaa virtavesikunnostuksia vuosien kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina yhteistyössä muiden toimijoiden ja alueen kuntien kanssa. Osa hankkeista on laajoja valtakunnallisen tason kokonaisuuksia, kuten EU:n Life-ohjelman rahoittama Freshabit LIFE IP -hanke, jossa rakennetaan kalateitä, parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Virtavesikunnostushankkeisiin liittyy virtavesien tilan inventointia, ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista sekä kunnostusten vaikutusten seurantaa.

Virtavesien tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat vaellusesteiden poistot sekä perattujen ja suoristettujen joki- tai purouomien ennallistaminen takaisin luonnontilaisen kaltaiseksi. Ennallistamista voi toteuttaa esimerkiksi palauttamalla perkuumateriaalia takaisin uomaan, lisäämällä puumateriaalia vesihyönteisten ravinnoksi ja kasvualustaksi sekä monipuolistamalla uoman pituus-, leveys- ja kaltevuusleikkauksia. Kunnostusten vaikutuksia arvioidaan seuraamalla paitsi uomien hydrologiaa ja vedenlaatua myös tutkimalla muutoksia pohjaeläinyhteisöissä tai kalastossa.

Virtavesikunnostajamme ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia asiantuntijoita, jotka kehittävät ja päivittävät osaamistaan tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Juha-Pekka Vähä fi

Joonas Tammivuori fi

Heidi Tanttu

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2021 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2021 mukana oli 15 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet