Valitse sivu

Dragsviksfjärden on matala ja umpeenkasvusta kärsivä merenlahti. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Raaseporissa sijaitsevalle Horsbäckin pienteollisuusalueelle rakennetaan hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. Samalla vähennetään Dragsviksfjärdeniin kohdistuvaa hulevesien vesistökuormitusta. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta 45 000 euron rahoituksen, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 euroa ja omarahoitus tulee Raaseporin kaupungilta.

Dragsviksfjärden on matala ja umpeenkasvusta kärsivä merenlahti Tammisaaren taajaman eteläpuolella. Alue on virkistyskäytöllisesti erittäin tärkeä ja lahden itäosa kuuluu Totalfladan-Persöfladan luonnonsuojelualueeseen. Merenlahden ekologinen tila on välttävä. Osana keväällä päättynyttä Rannikkovesivisio-hanketta alueelle laadittiin kunnostussuunnitelma, jossa pelto- ja hulevesikuormitus todettiin suurimmiksi ravinnekuormituslähteiksi.

Horsbäckin pienteollisuusalueen valuma-alueesta 22 % on päällystettyä (asfalttia ja kattoja) ja 78 % on hiekkakenttiä, peltoa ja muuta rakentamatonta maa-aluetta. Alueella on todettu veden tulvimista ja merenlahteen laskevassa uomassa eroosiota eli uoman penkkojen sortumista. Hulevedet yhdistyvät pelloilta tuleviin vesiin ennen laskemistaan merenlahteen. Alue on valittu hankekohteeksi yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa.

“Hulevedet sisältävät ravinteiden lisäksi haitta-aineita, joten etenkin pienteollisuusalueen hulevesien puhdistaminen on tärkeää”, sanoo hanketta koordinoiva LUVYn vesistöasiantuntija Katja Pellikka.

Lisäksi viivytys vähentää avouomien eroosiota ja sen myötä kiintoainekuormitusta. Samalla alapuolisten peltojen vettymisvaara pienenee, mikä pienentää myös kokonaiskuormitusta merenlahteen.

Tällä hetkellä Horsbäckin hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin, ja vedet purkautuvat alueelta ojia pitkin suoraan mereen. Hankkeessa toteutetaan tänä vuonna Raaseporin kaupungin suunnittelemat hulevesirakenteet, joiden avulla pilotoidaan hulevesien viivyttämistä ja puhdistamista. Rakenne on kaksiosainen ja ensimmäisenä rakennetaan yritysalueen eteläpuolelle sijoittuva laskeutusallas-kosteikko-ratkaisu. Myöhemmin rakennetaan ravinteita ja kiintoainesta pidättävä ja vettä viivyttävä rakenne yritysalueen itäpuolelle.

Keskeinen tavoite on kokeilla hulevesirakenteen sopivuutta taajamaympäristöön. Uusi hulevesirakenne toimii esimerkkikohteena myös muille alueille ja kunnille ja tarjoaa vaihtoehdon edelleen yleisesti käytettäville putkiratkaisuille hulevesien hallinnassa.

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Länsi-Uudenmaan rannikkovesien kunnostus 2022 – Dragsviksfjärdenin hulevedet -hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 €. Hanketta rahoittavat Raaseporin kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus 45 000 € vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.