Valitse sivu

Julkaisu 8/2022
Katja Pellikka, Maria Kihlström, Erkka Laitinen, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry aloitti vuonna 2021 yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia neljälle pilottialueille kunnostustarkastelut. Lisäksi Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laaditaan rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta. Hankkeen tavoitteena on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus kohti ekologisesti hyvää tilaa.

Tässä työssä on tarkasteltu Inkoon Kyrkfjärdenin veden laatua ja kala- ja muita eliöstötuloksia sekä mallinnettu lahteen tulevan ulkoisen kuormituksen määrää ja tulevaisuuden skenaarioita VEMALA-mallilla. Lisäksi Kyrkfjärdenin laajaa valuma-aluetta on kuvattu ja analysoitu paikkatietomenetelmillä. Suunnitelmassa on tarkasteltu eri kunnostusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ja vaikutuksia monipuolisesti.

Veden laatu on Kyrkfjärdenillä ilmentänyt kaikkien muuttujien suhteen välttävää ekologista tilaa. Lahdella ei ole kuitenkaan havaittu hapen vähyyttä alusvedessä, joten sisäinen kuormitus ei todennäköisesti ole alueella merkittävää. Veden sameus on vuosien kuluessa lisääntynyt, mikä voi johtua maalta tulevan kiintoainekuormituksen kasvusta. Lisäksi levämäärä ja kokonaisfosforipitoisuus ovat vuosien kuluessa selvästi kasvaneet.

Kyrkfjärdeniin laskee kaksi muita suurempaa uomaa: Inkoonjoki ja Sjöängsbäcken. Lahden valuma-alueella on runsaasti peltoja ja jonkin verran myös taajama-aluetta ja valtateitä. Kyrkfjärdenin kunnostustyön painopiste tulisi kohdistaa valuma-alueelle, jotta ulkoinen ravinnekuormitus saadaan vähenemään. Parhaiksi keinoiksi ehdotetaan kaksitasouomia, kosteikkoja, maanparannusaineiden levitystä sekä muita peltotoimia sekä hulevesien viivytystä ja käsittelyä, Linkullasjön-järven kunnostusta ja haja-asutuksen jätevesineuvontaa ja hevostallineuvontaa. Näihin liittyy lisäselvitystarpeita etenkin maastossa. Kyrkfjärdenillä paikalliset ruovikkoniitot ja mahdollisesti hoitokalastus, petokalatoimet ja veneilyyn liittyvät toimet ovat suositeltavia. Ennen kalastoon mahdollisesti kohdistuvia kunnostustoimia kalastoa tulisi tutkia ja petokalojen poikastuotantoalueiden tila kartoittaa.