Valitse sivu

Julkaisu 117/2001

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli koota Siuntion kunnan järvien ja lampien hajallaan oleva vedenlaatuaineisto, tarkastella veden laatua ja havaita merkittä­vimmät muutokset. Siuntion kunnan järvet ja lammet jaoteltiin kolmeen osaan: velvoitetarkkailun piiriin kuuluvat, kohteet, joista on vedenlaatutietoja ja koh­teet, joista ei ole vedenlaatutietoja.

Suurimmalla osalla tutkituista järvikohteista vedenlaatutietoja oli vain yhdeltä näytteenottokerralta, mikä vaikuttaa yleisen tarkastelun merkittävyyteen. Monet kohteista olivat humuspitoisia ja ravinnepitoisuudet olivat yleiseen Etelä­-Suomen ravinnetasoon nähden alhaisia. Veden happamuus ja heikko puskuroin­tikyky oli ominaista useille kohteista. Heikentynyt tai huono happitilanne ha­vaittiin noin puolessa kohteista.

Lisäksi laadittiin ehdotus Siuntion kunnan vesistöjen seurantaohjelmaksi, jossa on arvioitu kohteiden tutkimustarve ja mahdollisen lisätutkimuksen luonne. Jär­vikohteiden lisäksi seurantaohjelmassa huomioitiin Siuntion kunnan alueella si­jaitsevat merkittävimmät virtavesikohteet. Tutkimukset jaettiin viiteen eri osaan: yleinen vedenlaatututkimus sekä happamuuden, ravinnekehityksen, happitilan­teen ja hajakuormituksen seurantatutkimus.