Valitse sivu

Julkaisu 12/2022
Erkka Laitinen, Katja Pellikka

Vihdin kunnassa sijaitseva, pinta-alaltaan noin 6,4 km2 suuruinen Maasojan valuma-alue kuuluu Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeen pilottialueisiin. Maasojan valuma-alueen vedet kulkeutuvat Vihtijokeen, ja edelleen Hiidenveden Kirkkojärveen. Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Maasojan alajuoksulle on aiemmin päätetty rakentaa kosteikko ja kaksitasouoma, jotka ovat valmistuneet alkuvuodesta 2022.

Maasojan valuma-alueen kuormituksesta suurin osa syntyy SYKEn VEMALA-mallinnuksen mukaan maataloudesta, mutta myös metsätaloudesta peräisin olevaa kuormitusta esiintyy. Tässä raportissa esitellään pääasialliset keinot valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseksi. Näitä ovat suoalueiden ojien täyttäminen sekä puunippujen käyttö metsätalousvaltaisissa sivu-uomissa, minkä lisäksi pääuomaan voidaan rakentaa pohjakynnyksiä sekä lisää kaksitasouomia. Lisäksi peltoalueilla suositellaan käytettävän maanparannusaineita sekä paikoitellen leventämään suojavyöhykkeitä nykyisestä. Maasojan valuma-alueelle on aiemmissa tarkasteluissa ehdotettu rakennettavaksi kosteikkoja, ja myös yhden sivu-uoman (Höyläoja) varteen olisi mahdollista rakentaa kaksitasouoma.

Ehdotetuilla kunnostuksilla on mahdollista lisätä veden viivyttämistä, millä voidaan vaikuttaa paitsi ravinteiden pidättymiseen, myös eroosiontorjuntaan. Maasojan valuma-alueella on runsaasti eroosioherkkiä pelto- ja metsäalueita. Veden viivyttäminen ojia patoamalla, tulvatasanteita rakentamalla ja tulvametsiä tai -niittyjä jättämällä lisää myös Etelä-Suomesta suurelta osin hävinnyttä suo- ja pientareluonnon monimuotoisuutta. Purouoman kunnostuksilla on mahdollista myös palauttaa uhanalainen taimen Maasojaan.