Valitse sivu

Julkaisu 123/2002

Tässä raportissa esitetään Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudelliseen tarkkailuun sisältyvän pohjaeläintutkimuksen tulokset vuodelta 2000. Kevään ja syksyn näytteistä määritettiin yhteensä 28 makroskooppista pohjaeläintaksonia, joista suurin osa oli mereisiä lajeja. Rannassa esiintyi makean veden lajistoa, erityisesti surviaissääskien toukkia. Aineiston mukaan rannan suhteellisen monipuolinen pohjaeläimistö köyhtyi syvyyden kasvaessa ja pohjan laatu muuttui samalla voimakkaasti yksipuolisemmaksi. Viittä metriä syvemmällä pohjalla vallitsi tyypillisesti liejusimpukka (Macoma baltica). Hyvin tavallisia ja runsaslukuisia olivat myös monisukamatoihin kuuluvat merisukajalkainen (Nereis diversicolor) ja 1990-luvun aikana voimakkaasti rannikkovesillemme levinnyt, alunperin pohjois­ amerikkalainen Marenzelleria viridis.

Syvimmällä pohjalla näytteissä havaitut sulfidiraidat kertovat pohjassa ajoittain vallinneista heikoista happioloista. Sedimentti on pintaosiltaan jatkuvasti melko voimakkaassa muutostilassa, mikä johtuu Pikkalanjoen makeanveden laadun ja määrän vaihteluista ja meriveden kumpuamisen aiheuttamista muutoksista eri vuodenaikoina ja vuosina. Tämä heijastuu pohjaeläimistöön, jossa vain harvat lajit voivat menes­tyä ennustamattomien muutospaineiden alla. Liejusimpukkapopulaatio osoittautui elinkelpoiseksi, mutta hieman tasapainottomaksi. Jätevesien osuus Pikkalanlahden syvän pohjan tilaan lienee vähäinen.

Rantavyöhykkeen pohjaeläimistöllä, sen monipuolisuudella ja määrällä on suuri merkitys kalojen ravintolähteenä. Rannan pohjaeläimistö näyttäisi vuoden 2000 tulosten perusteella pysyneen suhteellisen tuotta­vana ja monipuolisena, eikä muutosta vuodesta 1996 voida havaita.