Valitse sivu

Julkaisu 140/2003

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Poh­janpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tark­kailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuus­laitos, yksi suljettu kaatopaikka sekä kaksi pienvenesatamaa. Veden laatua seurataan vuosittain ja neljän vuoden välein ohjelmaan kuuluu laajemmat biologiset tutkimukset.

Alueen suurin yksittäinen pistekuormittaja on Karjaan-Pinjaisten vanha jäteveden­ puhdistamo. Tammisaaren kunnostettu Skeppsholmenin puhdistamo sitä vastoin toimii erittäin hyvin ja kuormitusta on saatu vähenemään. Koverharin rauta- ja terästeh­taan jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin pienet.

Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laadun muutoksena näkyvät selvimmin Mustionjoen alajuoksulla. Takavuosien öljyesiintymät ovat kuitenkin vähentyneet selvästi viime vuosina. Tammisaaren lähivesillä tehostunut jätevesikäsittely näkyy ve­sistön lievästi parantuneena veden laatuna. Pohjanpitäjänlahden alusveden happi­tilanne on edelleen hyvin heikko syksyisin ja erityisen heikoksi tilanne kehittyy vuo­sina jolloin Mustionjoelta tuleva valuma on suuri.

Alueen rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä, mutta vesi­kasvillisuus näyttää merkkejä lievästä rehevöitymisestä uloimmillakin tutkimus­pisteillä.

Koverharin prosessipäästöjen väheneminen näkyy pohjasedimenttien pintakerroksen puhdistumisena.