Valitse sivu

Julkaisu 151/2004

Lohjanjärven kalastustiedustelu on osa järven pistekuormittajien kalataloudellista velvoitetta. Vuotta 2003 koskeva tiedustelu tehtiin postikyselynä vuonna 2004. Tiedustelun vastausprosentti oli 76 %.

Lohjanjärvellä kalasti vuonna 2003 yhteensä 608 ruokakuntaa, runsas tuhat henki­löä. Mieluiten kalastettiin kesäkuukausina usealla eri selkäalueella. Runsaasti oli myös kalastajia, jotka kalastivat vain jollakin tietyllä alueella, useimmiten Isoseläl­lä, Karjalohjanselällä tai järven eteläosissa.

Järven kokonaissaalis oli noin 44 000 kg, noin 72 kg kalastanutta ruokakuntaa koh­ti. Kalastajien ja kokonaissaaliin määrä on laskenut 1990-luvun alusta, mutta ruo­kakuntakohtaiset saaliit ovat pysyneet suunnilleen saman suuruisina. Runsaimmat saalislajit olivat vuonna 2003 ahven, hauki ja kuha. Eniten käytetyt pyydykset oli­vat verkot, piikkionki ja vetouistin.

Lohjanjärven muikku- ja kuhasaalis olivat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Ahvenen, hauen, lahnan, mateen, siian ja sulkavan saaliit olivat vähentyneet.

Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä pidettiin runsaita leväkukintoja, veden laa­tua, pyydysten likaantumista ja runsaita särkikalakantoja. Yleisesti moitetta sai Lohjanjärven kalastuksen valvonta, puutteellinen tiedottaminen, ja verkkokalastuk­sen virheellisiksi koetut ohjeistukset. Myös istutettavien lajien valinta herätti kes­kustelua.

Pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutuksia ei tuloksista noussut erityisen voi­makkaina esiin millään järven osa-alueella. Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alu­eella saaliin lajisto ilmensi muita alueita selvemmin rehevyyttä.